Användarvillkor

Användarvillkor för webbsidor tillhörande FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH / SpaDreams (i fortsättningen kallad Fit Reisen) och särskilda villkor och anvisningar för hotell-/semesterrecensioner. Här nedan regleras användarvillkoren för Fit Reisens webbsidor. Vidare presenteras villkor och anvisningar för hotell-/semester-/fartygsrecensioner, hotell-/semester-/fartygsbilder, resevideor, inlägg på kommunikationsplattformar och övriga offentliggöranden på webbsidorna. Samtliga villkor gäller även då Fit Reisens webbsidor används utanför Schweiz oaktat användarens medborgarskap.

I. Innehåll i onlineerbjudanden

FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, Ferdinand-Happ-Str. 28 i 60314 Frankfurt, driver webbsidor som ägnar sig åt reseinformation/-innehåll. Företaget driver bl.a. webbsidorna www.fitreisen.de, www.spadreams.com, www.spadreams.nl, www.spadreams.pl, www.spadreams.it, www.spadreams.fr, www.spa-oteli.ru.  Dessa webbsidor innehåller olika slag av information i ord, bild och ljud. Framför allt publiceras rapporter om egna erfarenheter och semesterbilder av resenärer och hotellgäster. Även resevideor publiceras liksom bidrag från hotellchefer i form av bilder och nyheter om hotellet. Varje användare kan utan kostnad ta del av informationen på Fit Reisens webbsidor och även bidra genom att lämna egna hotell-/fartygsrecensioner och restips, lägga ut/ladda upp semesterbilder resp. resevideor och/eller genom att skriva ett foruminlägg. Dessutom finns möjligheten att ge Fit Reisen i uppdrag att förmedla turisttjänster (charterresor, flyg, hotellbokningar, hyrbilar, kryssningar, semesterlägenheter etc.) från olika serviceföretag/researrangörer.

II. Användarens skyldigheter

1. Allmänna villkor

Webbsidans användare måste vara minst 14 år, för att boka en resa måste han som resebeställare vara minst 18 år och ha full rättskapacitet. Användaren försäkrar att han inte uppger några falska eller oklara uppgifter om sig själv eller om andra personer och framför allt att anmälan inte görs under falsk identitet. Detta gäller inte för mallar/formulär gällande forum där det är tillåtet att använda en pseudonym i stället för sitt namn. Användaren åtar sig att inte lägga ut innehåll som:

 • är osant med avsikt eller av vårdslöshet 
 • är av kränkande, hotfull, tvingande, nedsättande, anstötlig, våldsförhärligande och/eller pornografisk art
 • är rasistiskt, innebär hets mot folkgrupp, är författningsstridigt och/eller på annat sätt straffbart/rättsvidrigt
 • bryter mot gällande lag, i synnerhet tredje mans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkeskännetecken, patent, varumärkesskydd eller närstående rättigheter, personlighetsskydd eller egendomsrätt, vilka han saknar rättighet att överföra
 • innehåller länkar eller liknande angivelser/hänvisningar eller är ägnade att skada funktionen hos främmande databehandlingsutrustningar, i synnerhet datorer. 

Bryter en användare mot dessa och/eller de nedan beskrivna villkoren för upplägg av innehåll/bilder/videor, i synnerhet beträffande semester-/hotellrecensioner har Fit Reisen rätt att lägga till, ändra eller ta bort innehåll utan att underrätta användaren, detta gäller särskilt i fråga om angivande av orsaker. Rättsvidriga bidrag raderas omedelbart.

2. Beviljande av rättigheter

Genom publiceringen av innehåll (som t.ex. hotell-/fartygsrecensioner, restips, bilder, resevideor, foruminlägg) garanterar användaren att han innehar samtliga rättigheter, i synnerhet upphovsrättigheterna, till innehållet. Han överlämnar kostnadsfritt och oåterkalleligt till Fit Reisen en tidsmässigt, sakligt och rumsligt obegränsad, överförbar nyttjanderätt till innehållet för användning i varje form och i samtliga medier (i synnerhet i tryck, på internet, i tv, på mobila forum). Denna omfattar särskilt rätt till mångfaldigande, spridning och överföring liksom rätt till överföring till allmänheten, rätt till tillgängliggörande för allmänheten, sändningsrätt och rätt att återge via bild- och ljudmedier. Vidare godtar användaren en överföring av dessa nyttjanderätter från Fit Reisens sida till tredje man. Det ursprungliga användningsområdetet – recensioner av hotell/fartyg, semesterbilder, restips, bilder, resevideor, - bibehålls på så sätt allltid. Om användaren inte själv innehar rättigheten till ett innehåll som han har lagt upp, garanterar användaren att han har skaffat alla erforderliga rättigheter till överförande, licenser, tillåtelser, samtycken och liknande. Om användaren bryter mot en eller flera av dessa garantier befriar han enligt punkt VI Fit Reisen från allt ansvar mot tredje man och håller Fit Reisen skadeslöst i full omfattning.

Fit Reisen är dessutom berättigat att i det innehåll som offentliggjorts publicera reklam och/eller genomföra andra marknadsföringsåtgärder under användningen. Användaren försäkrar uttryckligen att han är fullt införstådd med detta. Användaren försäkrar att han är införstådd med att hans bilder och även texter kan läggas under en annan rubrik för bättre översikt och att bilderna kan komprimeras. Användaren försäkrar att han är införstådd med att hans övriga innehåll genom Fit Reisen i viss utsträckning, under vederbörlig respekt för rättsinnehavarens ideella rättigheter, kan redigeras eller raderas eller översättas till andra språk. Användaren är ensam ansvarig för innehåll (t.ex. rapporter/bilder/videor) som han ställt till förfogande 

3. Andra särskilda villkor för hotell-/semester-/fartygsrecensioner och upplägg av semesterbilder och resevideor.

Varje försök att störa den korrekta funktionen hos Fit Reisens webbsidor är förbjudet. I synnerhet är det förbjudet att försöka kringgå säkerhetsfunktioner hos datasystem, att göra ändringar på servrar, routers eller andra anordningar anslutna till internet, att skaffa sig sådan otillbörlig åtkomst eller att på något sätt störa funktionen hos dessa system/anordningar. Användaren förbinder sig också:

 • att så noga som möjligt ange de hotell/fartyg/orter/övriga områden som ska recenseras, framför allt att, när det gäller hotellkedjor, ange region/ort och eventuella tillägg till namnet.
 • att endast lämna en recension om han själv har utnyttjat det objekt som ska recenseras, särskilt om han har tillbringat sin semester på det hotell/fartyg det gäller.
 • att inte skriva en recension resp. lägga upp en bild om användaren är anställd hos, ägare till eller driver det hotell/fartyg som ska recenseras eller har anknytning till hotellet/fartyget på något annat sätt, t.ex. är en familjemedlem i de nämnda grupperna. Detsamma gäller för personal i reseföretag resp. rederier och deras anhöriga.
 • att inte skriva falska och/eller osakliga recensioner och/eller göra falska påståenden rörande hotell/fartyg, personer som befinner sig på dessa, fritidsmöjligheter och övriga förhållanden/upplevelser där, som kan påverka andra semesterfirares beslut.
 • att avge positiva såväl som negativa omdömen i enlighet med åsiktsfriheten, huvudsakligen med målet att ge andra reslystna/semesterfirare en möjlighet att göra sig en utrycksfullare/objektivare/mer omfattande bild av ett hotell/fartyg och av de förhållanden som sammanhänger med detta. Detsamma gäller för uppladdning av bilder på hotell/semestrar/fartyg.
 • att inte annonsera i redaktionell form (t.ex. som en rapport) och/eller göra uppenbar reklam för varor, tjänster och/eller företag.
 • att skriva kommentarer och recensioner på heder och samvete.
 • att inte nämna andra personer med namn
 • att inte på något sätt samla in, använda eller offentliggöra andra användares personuppgifter eller information om dem.

III. Hantering av semesterrapporter/hotell-/fartygsrecensioner, bilder och videor av hotell och liknande innehåll

Hotell-/fartygsrecensioner, semester-/hotellbilder, resevideor och innehåll som sammanhänger med dessa förhållanden och som är tillgängliga på Fit Reisens webbsidor, härstammar från tredje man. Hänsyn måste tas till att en recension som lagts ut endast återger den åsikt som användaren och, vid tidpunkten för recensionen, gästen på hotellet/fartyget hyser och att det handlar om, vilket även gäller semesterbilder, ett ögonblicksintryck. Har det gått en längre tid sedan en recension skrevs/en bild togs, bör man ta i beaktande att förhållandena på orten/hotellet/fartyget möjligen har ändrats. Vidare kan kvaliteten i en recension bero på hur många recensioner som redan har gjorts av vederbörande hotell/fartyg.

En enstaka bild kan knappast förmedla ett komplett intryck, fasta motiv visar enligt sin natur endast små brottstycken av ett hotell/en anläggning/ett fartyg och förhållandena där. Innehållet i en recension är också mycket avhängigt av respektive semesterfirares ålder, hans respektive mål för sin semester (t.ex. återhämtning, sport, festande, äventyrssemester, affärsresa) och av om resan görs ensam, i par eller i grupp. Till exempel sätter kanske en grupp ungdomar mindre värde på att en anläggning är familjevänlig eller lugn, för en person som reser i affärer kan underhållningsprogram kanske vara oväsentliga och ett par på bröllopsresa trivs kanske bättre på ett hotell/fartyg där de kan njuta av avskildhet i tillräckligt hög grad. Dessutom kan under vissa omständigheter semesterfirarens nationalitet, hur ofta han har semester och vilken erfarenhet av olika länder han har haft hittills vara av betydelse. Det bör beaktas att varje semestergäst kan mena något annat med t.ex. god service, renlighet, kvalitet på/mängd av mat, vänlighet, storlek och övriga egenskaper hos ett hotell/en anläggning/ett fartyg. Slutligen bör man vid resor i andra kulturer tänka på att hotellen där ofta har andra standarder än t.ex. de mellaneuropeiska.

IV. Ansvar

Fit Reisen garanterar inte fullständigheten, aktualiteten, korrektheten eller andra kvaliteter hos den tillhandahållna informationen. Detta gäller även för resechecklistan, nyhetsbrevet och resemagasinet. Fit Reisen erbjuder endast denna information som en orientering för användaren, även om den är sammanställd på heder och samvete. Användaren måste räkna med att denna information när som helst kan ändras. Därför bör användaren sätta sig i förbindelse med sådana inrättningar som kan garantera att informationen är korrekt, fullständig och aktuell, som t.ex. ambassader eller turistbyråer.

Detta gäller särskilt för hälsoföreskrifter, som t.ex. vaccinationsskydd, och resedokument som pass och visum. Eventuella anvisningar på Fit Reisens webbsidor gäller dessutom endast för medborgare i Schweiz, Österrike och Tyskland, om dessa har ett pass utfärdat av en av dessa stater. Uppgifterna om reseförmåner, respriser och skatter ställs till Fit Reisens förfogande av respektive researrangör/tjänsteleverantör. Därför ger Fit Reisen ingen garanti för att uppgifterna är korrekta, fullständiga, aktuella eller för deras kvalitet i övrigt. Utöver detta påpekar Fit Reisen att användarinnehåll som offentliggörs på Fit Reisens webbsidor inte representerar något uttalande eller konstaterande, omdöme eller rekommendation av Fit Reisen. I synnerhet ges genom detta offentliggörande resp. tillgång till sådant och även övrigt innehåll från användaren ingen upplysning och/eller råd från Fit Reisens sida. Varje användare förklarar sig införstådd med att han använder detta innehåll på egen risk.

Detta gäller i synnerhet vid val och/eller rekommendation av resor/hotell/fartyg och/eller bokning av dessa, då den baseras på innehållet i en hotell-/semesterrapport, på bilder och/eller videor på Fit Reisens webbsidor. Fit Reisen garanterar inte att hotell-/fartygsrecensionerna, semester-/hotellbilderna, videorna och övrigt innehåll med därmed sammanhängande förhållanden är korrekta, fullständiga, aktuella eller besitter övriga kvaliteter. Detta gäller även för kommunikationsforum på Fit Reisens webbsidor. Innehåll som publiceras där kontrolleras eller godkänns inte. Det handlar om offentlig kommunikation. Fit Reisen ansvar inte för detta och tillägnar sig inte ett sådant innehåll. Fit Reisen ger ingen garanti för innehåll som skapas genom felaktiga hänvisningar till hotell, fartyg, orter och semesterländer. Vid en eventuell felaktig hänvisning, meddela omgående Fit Reisen via info@fitreisen.de.

Fit Reisen förbehåller sig rätten att utan föregående eller annat tillkännagivande ändra, komplettera eller radera den tillhandahållna informationen. Vidare garanterar Fit Reisen inte att innehåll/data och information tillhandahålls kontinuerligt. Fit Reisen förbehåller sig uttryckligen rätten att utan tillkännagivande för en godtyckligt fastställd tid spärra, ändra, komplettera, radera eller för en tid eller slutgiltigt lägga ner delar av sidorna, hela sidor eller hela webbsidan. Användaren måste själv se till att hans dator uppfyller de nödvändiga specifikationerna för att kunna använda Fit Reisens webbsidor.

Fit Reisens webbsidor är optimerade för Mozilla Firefox, Internet Explorer från version 06. Vidare garanterar Fit Reisen inte att innehållet på webbsidorna är fritt från virus och/eller andra koder/dataanordningar, som kan ha en förstörande eller försämrande effekt. Användaren ansvarar själv för att skydda sin datorutrustning i fråga om detta. Skadeståndskrav på Fit Reisen som rör skador på egendom av materiell eller immateriell art som orsakats genom användning eller icke användning av webbsidorna och den information som erbjuds där resp. genom användning av felaktig, ofullständig eller föråldrad information är i princip uteslutna om det inte är så att dessa skador orsakats av Fit Reisen uppsåtligt eller grovt vårdslöst eller på grund av väsentligt åsidosättande av avtalsenliga skyldigheter. Gällande sådana skador ansvarar Fit Reisen endast för den omedelbara och normalt förutsebara skadan.

V. Kännetecken & upphovsrätt

Det innehåll/de data (t.ex. mjukvara, produkter, varumärken som loggor osv. ,information, rapporter, bilder, illustrationer) som publiceras på Fit Reisens webbsidor är skyddade enligt lag. Varje slag av mångfaldigande, spridning och annan, framför allt kommersiell, återanvändning, offentlig återgivning, ändring och/eller radering av användare är förbjuden. Till detta hör också integration och presentation av innehåll/data på främmande webbsidor genom Interlinks, Deep Links eller Frames.

Ansökan om godkännande av Fit Reisen för användning/nyttjande av innehåll/data som man själv framställt/sammanställt göras under info@fitreisen.de. Det är endast tillåtet att framställa en kopia av innehåll för personligt, ej reklam/kommersiellt bruk, under förutsättning att ursprunget förblir tydligt igenkännbart, till exempel genom angivande av källa. Om du misstänker att Fit Reisens webbsidor lider skada ifråga om sin upphovsrätt meddela då detta omedelbart under info@fitreisen.de, så att problemet snabbt kan lösas. Det är inte Fit Reisens önskan att i ett sådant fall uppdra åt en advokat att sända en kostsammare och för Fit Reisen avgiftsbelagd varning.

VI. Befrielse

Användaren åtar sig att vid första begäran befria Fit Reisen från alla krav från tredje man innefattande skälig resp. lagligt fastställd kostnad för att väcka talan, som beror på ett icke avtalsenligt, oskäligt och/eller rättsvidrigt nyttjande av webbsidorna och deras innehåll. Användaren stöder Fit Reisen i avvärjandet av sådana krav genom att ställa all, för försvaret erforderlig information, till förfogande. Användaren är skyldig att ersätta skadan som uppstår hos Fit Reisen på grund av att tredje man med framgång drivit ett sådant krav.

VII. Dataskydd

För Fit Reisen är dataskydd mycket viktigt. Alla personuppgifter som användaren ställer till förfogande via Fit Reisens webbsida används i enlighet med bestämmelserna om uppgiftsskydd och vår integritetspolicy. Klicka här för att se vår integritetspolicy. 

VIII. Ändring i användarvillkoren

Fit Reisen förbehåller sig rätten att ändra/komplettera resp. förnya dessa villkor med effekt för framtiden utan att det föreligger någon skyldighet att meddela användaren. På Fit Reisens sidor hålls den aktuella versionen i beredskap vid tillämplighetstiden. Genom att fortsätta att använda webbsidorna visar användaren att han accepterar ändringarna.

IX. Tillämplig lagstiftning/laga domstol

Det är materialrätten i Schweiz som gäller, såvida inte några internationellt tvingande lagar/föreskrifter, internationella överenkommelser och särskild internationellt tvingande konsumentlagstiftning står i motsatsförhålllande till denna. Laga domstol för registrerade köpmän/affärsmän, för personer som inte har någon allmän laga domstol i hemlandet liksom för personer som sedan avtalet slutits har sin bostadsort eller vanliga vistelseort i utlandet eller vars bostadsort eller vanliga vistelseort inte är känd vid den tidpunkt då klagan väcks liksom för passiva processer*, är Fit Reisens huvudkontor. Detta gäller inte om internationella överenskommelser eller konsumentlagstiftning som är internationellt tvingande föreskriver något annat.

X. Salvatorisk klausul

Om delar av denna text inte överenstämmer med, inte längre överensstämmer med eller inte fullständigt överensstämmer med det gällande rättsläget påverkas inte de övriga delarna till sitt innehåll och sin giltighet av detta, och den ogiltiga delen gäller som ersatt av någon sådan som till ändamål och syfte och enligt parternas vilja bäst överensstämmer ekonomiskt med den icke tillämpliga delen på ett rättseffektivt sätt. 

*t.ex. förhandlingar som sker utanför domstolen