SpaDreams Resevillkor

SpaDreams resevillkor

SpaDreams resevillkor

Se resevillkoren som PDF

SpaDreams resevillkor reglerar det rättsliga förhållandet mellan dig och SpaDreams när du bokar paketresor och enskilda turisttjänster. De kompletterar bestämmelserna i §§ 651a-y BGB (tysk civilrättslig lagstifning) och artiklarna 250 och 252 i EGBGB och konkretiserar dem. Även om du bara bokar enstaka resetjänster (t.ex. hotellboende, hyrbilar) och dessa inte ingår i en paketresa ger SpaDreams dig frivilligt skyddet av paketreselagen – med undantag för reseprisskyddscertifikatet. Vänligen observera sidan ”Bra att veta”.

1. RESEKONTRAKT

1.1 När du registrerar dig (muntligt, via telefon, e-mail eller webbsidan) är detta ett bindande erbjudande om att ingå ett resekontrakt. SpaDreams verifierar bokningen omedelbart via e-mail. Denna bokningsbekräftelse är inte en verifiering av att bokningsuppdraget har antagits. Kontraktet ingås när du får tillgång till den skriftliga bokningsbekräftelsen. Vid eller omedelbart efter kontraktavslutningen får du bokningsbekräftelsen på ett varaktigt medium, såvida du inte är inte har rätt till en bokningsbekräftelse i pappersform i enlighet med artikel 250 § 6 (1) mening 2 EGBGB.

1.2 Registreringen sker för alla deltagare som du nämner när du registrerar dig, i den mån de har accepterat åtagandet genom en uttrycklig och separat förklaring. Om innehållet i vår bekräftelse avviker från registreringens innehåll finns det ett nytt erbjudande som vi är bundna till i 10 dagar. Kontraktet med detta nya erbjudande som bas uppstår om du bekräftar att du accepterar erbjudandet inom bindningstiden via bekräftelse, förskott eller restbetalning.

2. BETALNING

2.1 När du bokar en paketresa kommer du att få bevis på insolvensförsäkring (säkerhetsnot) för alla betalningar som du ska göra på den bokade paketresan tillsammans med bokningsbekräftelsen / fakturan. Bara när du bokar enstaka tjänster kommer du inte få en säkerhetsnot.

2.2 När du får den skriftliga resebekräftelsen är du förpliktad till att betala ett förskott dvs. en handpenning (20 % av resepriset). Den resterande summan betalas senast 30 dagar innan resan börjar. Den fullständiga kostnaden för reseförsäkringen måste betalas tillsammans med den första delbetalningen. Vouchern skickas till dig när du har betalat resan fullständigt. Om du bokar med kort varsel kan betalningen endast ske via kreditkort eller autogiro.

2.3 När du har bekräftat att du är införstådd med betalningen via autogiro sker debiteringen från ditt konto på de ovannämnda tidpunkterna. Om autogiro inte kan genomföras från autogiro- eller kreditkortkonto får SpaDreams dra in 10€ på grund av merkostnader (extradebitering).

2.4 SpaDreams kräver inga extra avgifter vid de vanliga betalsätten (debitering, SEPA-autogiro, Mastercard, Visa osv.). Om du betalar med en annan valuta än euro eller när du använder ovanliga betalsätt som t.ex. American Express kan transaktionsavgifter uppstå. Vi informerar dig självklart om hur höga dessa avgifter är innan du betalar. 

2.5 Om du inte betalar inom betalningstidsfristen trots att SpaDreams erbjuder resan eller tjänsten som står i kontraktet korrekt, har uppfyllt sin lagliga informationsförpliktelse och det inte finns någon laglig eller kontraktsenlig innehållanderätt för kunden, är SpaDreams berättigat till att frånträda resekontraktet och kräva avbokningskostnader enligt paragraf 5.1 av dig efter att du har fått en varning med en nämnd tidsfrist.

3. TJÄNSTER OCH PRISER I KONTRAKT (KONTRAKTSENLIGA TJÄNSTER OCH PRISER)

3.1 Omfattningen av tjänsterna i kontraktet omfattar rese- och tjänstbeskrivningen av SpaDreams och de uppgifterna som syftar på den som nämns i resebekräftelsen. Priserna gäller – om inte annat nämns – i SEK eller i vissa fall €, per person. En accessorisk begränsning som ändrar omfattningen av tjänsterna som nämns i kontraktet måste uttryckligen bekräftas av SpaDreams. Förmedlande parter (t.ex. resebyråer) och andra återförsäljare (t.ex. hotell) är inte berättigade att ge bindande bekräftelser eller dylikt.

3.2 Lokala broschyrer eller hotellbroschyrer som inte editeras av SpaDreams är ej bindande för SpaDreams om inte detta uttryckligen har avtalats i reseutlysningen eller är innehåll av SpaDreams skyldighet.

3.3 Vänligen informera dig innan du flyger hur många bagagedelar och hur mycket bagagevikt som är inkluderat i din flygtaxa. Om bagagegränsen du bokat inte räcker till kan du utöka den upp till en dag innan du flyger via SpaDreams, i detta fall uppstår extra kostnader.

4. ÄNDRING AV TJÄNSTEN EFTER KONTRAKTET HAR AVSLUTATS

4.1 Ändringar av innehållet i ditt resekontrakt före resan som t.ex. ändrade flygtider, ändringar av programmet, som är nödvändiga efter att kontraktet har ingåtts och som inte har skapats stridande mot god sed, är tillåtna om ändringarna eller avvikelserna inte är betydande eller påverkar den totala omfattningen av resan du bokat. SpaDreams informerar dig omedelbart om ändrade eller avvikande tjänster på ett klart och tydligt sätt när vi informeras om förändringens anledning på ett varaktigt informationssätt (t.ex. e-mail).

4.2 Om resan ändras på ett avsevärt sätt eller när den avviker från speciella krav av kunden, som är del av resekontraktet, har du rätt till att anta ändringarna, annullera resekontraktet eller kräva en ersättningsresa om SpaDreams har erbjudit en dylik inom tidsfristen som nämns i samband med meddelandet om ändringen av resan. Om du inte reagerar inom tidsfristen eller inte reagerar kommer vi att anta att du har accepterat ändringen.

4.3 Vid gruppresor är SpaDreams berättigat att implementera en ersättare för yogaläraren/seminarieledaren som nämns i resebekräftelsen om hen inte kan delta i resan. Detta gäller särskilt för sjukdomsrelaterade bortfall. Eventuella garantianspråk förblir opåverkade i den mån som de ändrade tjänsterna är bristfälliga.

5. FRÅNTRÄDANDE AV KUNDEN

5.1 Du kan frånträda resan när som helst innan resan börjar. Ditt meddelande om frånträdande resp. datumet då resebyrån får det är avgörande. Frånträdandet måste ske skriftligt. Om du inte påbörjar resan räknas detta alltid som ett frånträdande. Om du frånträder resekontraktet/hotellkontraktet förlorar SpaDreams rätten till resepriset. Istället kan SpaDreams kräva motsvarande ersättning för reseförberedningen och andra kostnader om frånträdandet inte beror på SpaDreams eller på att ovanliga omständigheter råder vid resans destination eller i närheten av orten som påverkar paketresans genomförande eller transporten av personer till destinationen.  

Dessa omständigheter är oundvikliga och ovanliga om de inte kontrolleras av SpaDreams och ifall dess följder inte hade kunnat motverkas om alla försvarbara skyddsåtgärder hade genomförts.

Om kunden frånträder innan resan börjar (avbokning) har SpaDreams rätt att välja mellan den specifikt bestämda lämpliga ersättningen (§ 651h Abs. 2 BGB) och den följande icke specifierade schablonmässiga ersättningen. Om SpaDreams väljer schablonersättningen gäller följande avbokningsskala för faktureringen beroende på datum för mottagandet av avbokningen:

Paketresor med egen resa till destinationen

 • 30 dagar innan resan börjar 25 %
 • 22 dagar innan resan börjar 30 %
 • 15 dagar innan resan börjar 45 %
 • 8 dagar innan resan börjar 60 %
 • 4 dagar innan resan börjar 70 %
 • 2 dagar innan resan börjar 85 %
 • från och med dagen resan börjar och om resan inte påbörjas alls: 90 %

Flygpaketresor/ Endast flyg-bokningar:

 • 50 dagar innan resan börjar 30 %
 • 22 dagar innan resan börjar 40 %
 • 15 dagar innan resan börjar 55 %
 • 8 dagar innan resan börjar 70 %
 • 4 dagar innan resan börjar 80 %
 • 2 dagar innan resan börjar 90 %
 • från och med dagen resan börjar och om resan inte påbörjas alls: 95 %

Enstaka turisttjänster

 • 30 dagar innan resan börjar 25 %
 • 22 dagar innan resan börjar 30 %
 • 15 dagar innan resan börjar 45 %
 • 8 dagar innan resan börjar 60 %
 • 4 dagar innan resan börjar 70 %
 • 2 dagar innan resan börjar 85 %
 • från och med dagen resan börjar och om resan inte påbörjas alls: 90 %

Vi rekommenderar en avbeställningsförsäkring som betalar dessa kostnader för frånträdande enligt sina försäkringsvillkor.

5.2 Din rätt att erbjuda en deltagare för din paketresa som tar din plats i paketresekontraktet med alla rättigheter och skyldigheter rörs ej av de villkor som nämnts. Om du föreslår en person som reser istället för dig bör detta ske sju dagar innan resan börjar helst via ett medium som kan sparas (t.ex. e-mail). SpaDreams kan neka tredje parts deltagande i resan om hen inte uppfyller resevillkoren i kontraktet. Om du föreslår en ersättare måste du betala eventuella överpris som uppstår. Dessutom måste du betala en serviceavgift (30€ per resande person). Om kontraktet övergår till en annan person ansvarar den ursprungliga resekunden och ersättaren för resepriset och överpriset som uppstår i samband med ersättaren.

5.3 Om annullerings- och bokningsvillkoren avviker vid erbjudanden och specialtjänster och dessa nämns explicit så gäller dessa och inte de reguljära.

5.4 Du har alltid rätt till att få ett bevis på att ersättningskostnaderna som tillstår SpaDreams är mindre än den krävda ersättningsbelopp.

5.5 Om SpaDreams är förpliktat till att betala tillbaka resepriset på grund av ditt frånträdande kommer vi att göra detta så snabbt som möjligt eller senast 14 dagar efter att vi har fått ditt meddelande om frånträdande.

6. OMBOKNING/EXTRAKOSTNADER

6.1 Kunden kan ej kräva ändringar av resetiden, destinationen, avresans plats, hotell eller transport efter att kontraktet har etablerats. Om du vill ändra på bokningen beräknar SpaDreams samma kostnader som uppstår vid ombokningens tidpunkt vid frånträdande (se paragraf 6). Vid smärre ändringar som endast förorsakar låga kostnader som t.ex. ändring av kost eller omfattningen av tjänsterna kan SpaDreams välja att avstå från annulleringsavgiften i undantag och kräva en serviceavgift (30€) istället.

6.2 Om extra kostnader för kontrakttjänster uppstår i samband med kunden utan att SpaDreams är delaktig i detta för att kunna förbereda eller genomföra resan (t.ex. visum) kan SpaDreams kräva dessa kostnader av kunden. Detta omfattar t.ex. extra kostnader på grund av biljettändring vid felaktiga eller fattande uppgifter som gäller kundens namn.

7. TJÄNSTER SOM EJ UTNYTTJATS

Om du inte utnyttjar enstaka restjänster som SpaDreams var redo och kunde tillhandahålla i enlighet med resekontraktet av skäl som kan hänföras till dig, har du inte rätt till en proportionell återbetalning av resepriset, såvida dessa skäl inte hade gett dig rätt att frånträda eller att säga upp resekontraktet. I ett sådant fall kommer SpaDreams att sträva efter att få en återbetalning av de sparade kostnaderna från tjänsteleverantören.

8. FRÅNTRÄDANDE OCH ANNULLERING AV SPADREAMS

8.1 SpaDreams kan annullera resekontraktet oberoende av tidsfristen om den resande stör genomförandet av resan trots våra varningar eller beter sig på ett sätt som motstrider kontraktet så att kontraktets omedelbara annullering är berättigad. Detta gäller ej om beteendet som strider mot kontraktets villkor beror på att SpaDreams har missaktat sitt informationskrav.

8.2 Om vi annullerar har SpaDreams rätt till resepriset, SpaDreams bör dock få de sparade utgifterna och fördelarna beräknade som SpaDreams får från annan användning av tjänsterna som inte nyttjats, inklusive kostnaderna som återbetalats till SpaDreams av leverantörerna.

8.3 SpaDreams kan endast frånträda resekontraktet när minimi antalet deltagare ej uppfylls fram tills den 21:a dagen före resans start, om SpaDreams har nämnt minimi antalet resedeltagare innan kontraktet ingås samt nämnt när deklarationen ska ha skickats senast innan resan som bestämts i kontraktet och om resebekräftelsen anger minimi antalet resedeltagare och senaste ångerperioden. Du meddelas senast om frånträdandet på den dagen som nämnts innan kontraktet och i resebekräftelsen. Om resan inte genomförs av denna anledning kommer SpaDreams att återbetala din andel av resepriset så snabbt som möjligt eller senast 14 dagar efter att frånträdandet har bekräftats.

9. KUNDENS SKYLDIGHET ATT SAMARBETA

9.1 Om resan inte arrangeras enligt kontraktet kan du kräva att detta åtgärdas inom en rimlig tidsrymd. För att detta ska fungera krävs ditt medverkande oavsett vår skyldighet. Du är förpliktad att göra allt du kan för att kunna åtgärda störningen och för att hålla skadorna så små som möjligt eller undvika dem helt. Du bör omedelbart kontakta oss angående brister. Kontakta SpaDreams via: Tel.: +46 10 750 26 20, per mail via info@spadreams.se. Du kan även läsa om kontaktmöjligheter i dina resepapper. Om du inte har meddelat oss om brister och vi på det sättet ej kunnat åtgärda dem kan du inte kräva prissänkning §651 m eller skadestånd enligt §651 n (tysk lagstiftning).

9.2 SpaDreams kan frånsäga att vidta åtgärder om det är omöjligt eller åtgärderna är oproportionerliga. Om åtgärderna kräver en rimlig insats och dem inte vidtas av SpaDreams inom tidsrymden som nämns kan du själv åtgärda bristerna och kräva ersättning för detta.

9.3 Om du vill annullera resekontraktet på grund av brister som påverkar resan på ett väsentligt sätt bör du underrätta SpaDreams om en rimlig tidsfrist i tid. Detta gäller inte om vi inte kan vidta åtgärder eller SpaDreams förnekar åtgärderna eller om kontraktets omedelbara annullering är berättigad på grund av ett särskilt intresse som klart kan urskiljas av SpaDreams.

9.4 Reseledare eller andra representanter på plats eller leverantörerna är ej befogade att ge tillstånd för skadestånd eller ersättning som gäller SpaDreams. Du är bemyndigad att kräva annullering av resekontraktet via SpaDreams.

9.5 Om ditt bagage förloras eller anländer för sent vid flygresor rekommenderar vi att du omedelbart reklamerar detta på plats hos det ansvariga flygbolaget. Flygbolag ger normalt sett ingen ersättning om reklamationen inte har fyllts i. Reklamationen bör ske inom 7 dagar om du förlorar bagage eller senast inom 21 dagar om det kommer för sent efter att du har fått bagaget. Dessutom bör du omedelbart meddela reseledaren, den lokala representanten eller SpaDreams om skadorna eller förseningen av bagaget (se 10.1.).

9.6 Fysiska hinder (t.ex. rörelsehinder/nödvändighet att rullstol används), sjukdom (särskilt infektionssjukdomar), bristande kurförmåga eller andra hinder som påverkar transport, boende eller behandlingar på plats bör du meddela SpaDreams om innan du genomför en bokning. Bedömningen av dina hinder sker enligt destinationens kulturella attityd/förutsättningar. Vi kan endast garantera att din resa sker utan komplikationer eller problem om du informerar oss om dina hinder i tid.

9.7 Du bör informera SpaDreams om du inte har fått de nödvändiga resepapprena inom tidsfristen som nämnts av SpaDreams.

10. BEGRÄNSNING FÖR ANSVARIGHETEN

10.1 Vårt ansvar för skador som ej gäller kroppen och inte skett på otillåtet sätt är begränsat på resans trefaldiga pris. Ansvar enligt internationella avtal berörs ej av detta.

10.2 SpaDreams ansvarar ej för tjänstefel, skador av personer och egendom i samband med tjänster som förmedlats som främmande tjänster (t.ex. utflykter), om dessa tjänster tydligt har kännetecknats i resebeskrivningen och bokningsbekräftelsen på ett sätt så att den resande kan se att de inte är del av researrangörens resa. Paragraferna §§651b, 651c, 651w och 651y (tysk lagstiftning) berörs ej av detta. SpaDreams ansvarar dock om skadorna berodde på att skyldigheten för meddelande, utredning eller organisation har missaktats.

11. PRESKRIBERANDE FÖR ENSTAKA RESETJÄNSTER

Skadeståndsanspråk mot SpaDreams preskriberas vid bokning av enstaka resetjänster enligt den lagstadgade preskriberingstiden enligt §§ 195, 199 BGB. Eventuella krav på ersättning mot kunden på grund av förändringar eller försämring av hyrda föremål (t.ex. hyrbilar, semesterlägenheter) preskriberas efter sex månader vid bokning av enstaka restjänster. Denna period börjar den dag då resan ska avslutas enligt kontraktet.

12. PASS-, VISA- OCH HÄLSOFÖRESKRIFTER

12.1 SpaDreams kommer att informera resande som har bokat en paketresa om pass- och visum-krav samt destinationens hälsolagar inklusive ungefära tidsfrister för att få visum innan kontraktet blir giltigt eller eventuella ändringar innan resan börjar. Om inget annat har nämnts utgår vi ifrån att du är medborgare i ditt bosättningsland eller att du meddelar oss om eventuella specialfall (dubbelt medborgarskap t.ex.).

12.2 Du är ansvarig för att skaffa och alltid ha med dig de nödvändiga resepapprena samt att vaccinera dig ifall det krävs. Du är även ansvarig för att agera enligt tull- och valutalagstiftningen. Nackdelar som uppstår på grund av att du missaktar dessa lagar, t.ex. betalning av frånträdeskostnader betalas av dig. Detta gäller inte om SpaDreams har gett dig för lite eller felaktig information om dessa lagar. SpaDreams ansvarar inte för att utfärdandet och tillgång av nödvändiga visum av respektive diplomatisk representation sker i god tid om du / resenären har beordrat SpaDreams med upphandlingen, såvida SpaDreams inte har åsidosatt sina egna skyldigheter.

13. VERKSTÄLLANDE FLYGBOLAG

På grund av EUs reglering om underrättelse av flyggäster över verkställande flygbolagets identitet måste SpaDreams informera dig om flygbolagets identitet samt alla flygtransporttjänster som ingår i din bokade resa när du bokar resan. Om flygbolagets identitet inte är definitiv när du bokar så måste SpaDreams meddela dig vilka flygbolag som förmodligen kommer att genomföra flyget. När SpaDreams vet vilket flygbolag som kommer att genomföra flyget kommer SpaDreams att informera dig om detta. SpaDreams informerar dig även om ett annat än det ursprungliga flygbolaget genomför flyget. Listan med flygbolag som är förbjudna i EU (”Black List”) hittar du här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32017R2215.

14. DATASKYDD

Alla personrelaterade uppgifter som du ger SpaDreams för att kunna organisera resan skyddas mot missbruk enligt tyska Bundesdatenschutzgesetz. Vår dataskyddspolicy kan du läsa här: https://www.spadreams.se/dataskydd/.

15. ÖVRIGT

15.1 Hela juridiska situationen och kontraktet mellan kunden och SpaDreams sker enligt tysk lagstiftning. Om kunden klagar mot SpaDreams och dess ansvar i utlandet implementeras den tyska lagstiftningen för att beräkna juridiska sviter, särskilt det som gäller typ och omfattning av eventuell ersättning.

15.2 För alla rättsliga tvister mellan kunden och researrangören är Frankfurt behörig domstol. Detta gäller även för hävdande av fordringar genom ett betalningsföreläggande. 

15.3 De ovan nämnda bestämmelserna gäller ej om annat gäller på grund av ej förhandlingsbara bestämmelser ur internationella avtal som bör implementeras på resekontraktet mellan kunden och SpaDreams, om något annat gäller som gynnar kunden eller ifall bestämmelser som gäller kontraktet som ej kan förhandlas i medlemsstaten i EU som kunden tillhör är gynnsammare för kunden än de följande bestämningarna eller motsvarande tyska lagar.

15.4 När det gäller lagen om konsumenttvister vill SpaDreams påpeka att vi inte deltar i frivillig tvistlösning. Om lösningen av konsumenttvister blir obligatorisk när dessa resekrav har skrivits ut informerar researrangören kunden på ett lämpligt sätt. För att få information om vad som rör alla resekontrakt som uppstår via elektroniska medier hänvisar SpaDreams till den europeiska online-tvistlösnings-portalen http://ec.europa.eu/consumers/odr.

15.5 Kompletterande gäller de juridiska bestämmelserna för resor som arrangeras av SpaDreams, särskilt §§ 651a ff. (tysk lagstiftning) om tysk lagstiftning kan implementeras på kontraktet. Resebroschyrens detaljer motsvarande pressläggningens status och fel kan uppstå trots högsta möjliga noggrannhet. Ensidiga ändringar av SpaDreams kan alltså ske så länge inget kontrakt är giltigt mellan kunden och SpaDreams. Delvisa eller fullständiga kopior av innehåll, särskilt fotografier eller bildmaterial, kräver SpaDreams tydliga, skriftliga tillstånd. I detta fall kan även främmande rättigheter skadas.

15.6 Om vissa bestämmelser är ogiltiga leder detta inte till att hela kontraktet är ogiltigt.

15.7 Tydliga tryck- och beräkningsfel ger researrangören rätt att bestrida resekontraktet. All information är korrekt från och med november 2022.

Researrangör

SpaDreams.se

ett märke av FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH

Ferdinand-Happ-Str. 28,
60314 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon  +46 10 7502620
Telefax +49 (0) 69 40 58 85-12, -22

E-post: info@fitreisen.de
Internet: www.fitreisen.de

SpaDreams Sverige

E-post: info@spadreams.se
Internet: www.spadreams.se

VD:
Dr. Nils Asmussen
Jan Seifried
Claudia Wagner

Handelsregistereintrag:
Frankfurt/Main HRB 14905

Uppdaterad: November 2022