SpaDreams Resevillkor

SpaDreams resevillkor

SpaDreams resevillkor

Se resevillkoren som PDF

SpaDreams/FIT Reisens resevillkor reglerar det juridiska förhållandet mellan dig och FIT Reisen/SpaDreams. De gäller för alla bokningar som genomförs t.o.m. 30.06.2018. Resevillkoren är devis ändrade på grund av ett nytt direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang och gäller fr.o.m. 01.07.2018. Vänligen konsultera våra resevillkor (https://www.spadreams.se/resevillkor/) vid bokningar efter detta datum. Du kommer även att få denna information skickad till dig under bokningsprocessen. Ta även hänsyn till sidan ”Viktig information”.

1. Registrering och bekräftelse

Registrera dig så tidigt som möjligt! Genom din registrering sluter du ett bindande reseavtal med oss. En bokning kan ske muntligen, skriftligen, per telefon, fax eller elektronisk (via mejl/kontaktformulär). SpaDreams (FIT) kommer att bekräfta mottagandet av bokningen elektroniskt utan dröjsmål. Detta mottagningsbevis är inte en bekräftelse av bokningen i sig, utan endast att bokningen har tagits emot. Personen som registrerar sig skall vara ansvarig för alla skyldigheter som följer registreringen, däribland de skyldigheter som alla andra personer som förtecknas i registrering, under förutsättning att personen som genomförde registreringen har antagit denna skyldighet genom en uttrycklig, separat deklaration.

Avtalet sluts när vi accepterar din bokning. Mottagningen av bokningen underligger ingen speciell form. När du avslutar ett avtal erhåller du en resebekräftelse av oss. Om något i resebekräftelsens innehåll avviker från registreringen, så är bekräftelsen en ny offert som är bindande för oss i 10 dagar. Kontraktet sluts med denna offert som bas om du inom dessa 10 dagar antingen bekräftar offerten, gör en första delbetalning eller slutbetalning. Övriga kostnader som t.ex. för visum och valutaväxlingar, telefonkostnader och likaså för reserveringar per telefon och förfrågningar regleras inte genom detta avtal utan kommer att debiteras separat.

2. Betalningsvillkor

Direkt efter att du ingår ett reseavtal med oss måste du göra en första delbetalning (20% av det totala resepriset). Delbetalningen tillgodoräknas resepriset. Kostnaderna för reseförsäkringen måste betalas helt och samtidigt med betalningen av de första 20% av resepriset. Slutbetalningen ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före avresa utan att vi skickar en betalningspåminnelse. Vi skickar din resevoucher till dig efter att vi har tagit erhållit den totala summan.
 
2.1 Betalar du med SEPA-mandat sker avbokningen från ditt konto vid de ovannämnda tidpunkterna. Om avbokningen från ditt angivna bank- eller kreditkortskonto nekas får SpaDreams (FIT) debitera extra de kostnaderna (tillbakabokningar) med 10€. Det är upp till dig att bevisa att inga eller betydligt mindre kostnader har uppstått. Av- eller ombokningskostnader måste betalas omedelbart.

2.2 SpaDreams (FIT) accepterar även kreditkort. Detta är gratis för väldigt vanliga kreditkort som VISA eller Mastercard. Vid mindre vanliga betalningsmöjligheter som American Express, direktöverföringar m.fl. kan transaktionsavgifter debiteras. I så fall informerar vi dig innan betalningen. När du gör en banköverföring tillkommer ingen avgift.

2.3 Om inte delbetalningen eller slutbetalningen sker vid de överenskomna tidpunkterna får SpaDreams (FIT) efter att ha skickat en betalningspåminnelse med utsatt datum häva avtalet och debitera kunden avbeställningskostnaderna enligt punkt 5.1.

3. Reseprogram- och tjänster

3.1 Tjänsternas omfattning enligt avtal regleras i SpaDreams (FIT) beskrivning av reseprogrammet- och tjänsterna med hänvisning till uppgifterna i resebekräftelsen. Ytteligare avtal som ändrar omfattningen av avtalsbaserade tjänster kräver en särskild bekräftelse av SpaDreams (FIT). Reseförmedlare (t ex resebyråer) såväl som andra tjänsteleveratörer som t ex hotell har ingen behörighet att utlova åtaganden eller övriga skulder.

3.2 Broschyrer om hotellet eller semesterorten som ej har getts ut av SpaDreams (FIT) underligger inte vår prestationsplikt och har ingen giltighet så länge ingen separat överenskommelse har bestämts, som reglerar resebeskrivningen eller innehållet av SpaDreams (FIT) presentation.

3.3 Innan flygresans avgång ska du själv ta reda på hur mycket bagage (även i vikt) du får ta med dig enligt bokad tariff (flyget). 

4. Ändringar av tjänster och priser

4.1 Ändringar och avvikelser från resetjänsterna gällande innehållet av det överenskomna avtalet som (t ex ändrade flygtider eller program) som blir nödvändiga efter att kontraktet ingåtts och som inte har orsakats av SpaDreams (FIT) är tillåtna så länge ändringarna och avvikelserna inte är betydliga och helheten inte har någon effekt på den bokade resan. Eventuella garantikrav berörs ej så länge de ändrade tjänsterna ej har några brister.SpaDreams (FIT) kommer omedelbart att informera dig om avvikelser och ändringar i tjänsterna. Eventuellt kommer SpaDreams (FIT) - utan att vara förpliktad till detta - att erbjuda dig en kostnadsfri ombokning eller avbeställning av resan.

4.2 SpaDreams (FIT) förbehåller sig rätten att ändra de utskrivna och bekräftade transportkostnaderna eller avgifter för särskilda prestationer som hamn- och flygplatsavgifter eller en ändring pga valutakursen enligt följande lag. Om transportkostnaderna, speciellt bränslekostnader, höjs efter att avtalet har ingåtts, så får SpaDreams (FIT) höja resepriset enligt följande:

a) Vid en prishöjning pga ändrad sittplatskategori kan SpaDreams (FIT) kräva bidraget från dig.

b) I övriga fall blir ytterligare transportkostnader som krävs per transportmedel från transportföretaget delade med antal sittplatser av överenskommit transportmedel. Det på detta sätt beräknade enkelpriset per sittplats får SpaDreams (FIT) debitera dig. Vid en prisökning av hamn- eller flygplatsavgifter kan resepriset öka med respektive prisandel. Vid en valutakursändring efter att ha ingått avtalet kan resepriset öka i det omfånget som resan har blivit dyrare för SpaDreams (FIT). En prisökning är enbart tillåten om det har gått minst 4 månader mellan den tidpunkten avtalet har ingåtts och den överenskomna resetidpunkten och om omständigheterna som skapade prisökningen inte existerade vid den tidpunkten och inte kunde förutses. I fall en senare prisändring uppstår måste SpaDreams (FIT) informera dig omedelbart. Prisändringar från 20 dagar innan avresa gäller ej. Vid prisökningar med mer än 5% får du avstå från reseavtalet eller åtminstone kräva att deltaga i en likvärdig resa om SpaDreams (FIT) kan erbjuda en sådan resa utan ett högre pris ur sitt utbud. De före nämnda rättigheterna måste du kräva omedelbart från SpaDreams (FIT) efter informationen om prisökningen.

5. Kundens rätt att avbeställa och omboka

5.1 Du kan alltid avbeställa bokningen före avresan. En avbokning av din resa med oss eller en resebyrå är slutgiltig och vi rekommenderar att du deklarerar tillbakadragandet skriftligen (t.ex. via e-post). Avstår du från rese- eller hotellavtalet eller reser du inte, får SpaDreams (FIT) kräva en rimlig ersättning för de redan gjorda förberedelserna i samband med resan.

Hur hög avbeställningskostnaderna blir beror på den valda prestationen. Vidare information som reglerar avbeställningskostnaderna hittar du i respektive offert. Observera alltid avvikelser i bokningsvillkoren av de olika offerterna. Har vi i bokningsvillkoren inte uppfört avvikande information så är vår rätt till ersättning med hänsyn till de uteblivna utgifterna och eventuell användning i andra sammanhang indelad i olika nivåer, dvs med hänsyn till tidpunkten där avbokningen har skett innan avresan i procentualt förhållande till resepriset:

• upp till 30 dagar före avresa 25%

• upp till 22 dagar före avresa 35%

• upp till 15 dagar före avresa 50%

• upp till 8 dagar före avresa 65%

• upp till 4 dagar före avresa 75%

• upp till 2 dagar före avresa 85%

• fr.o.m 1 dag före avresa och vid icke anträdande av resan: 90%

 

Vi rekommenderar att teckna en avbeställningsförsäkring som tar över avbeställningskostnader inom ramen av försäkringsvillkoren. Det är upp till resenären att bevisa för SpaDreams (FIT)  att det inte eller enbart har uppstått en mindre finansiell skada än den krävda summan. SpaDreams (FIT) förbehåller sig rätten att kräva en konkret ersättning som avviker från de ovannämnda ersättningssummorna. I detta fall måste SpaDreams (FIT) visa de exakta summorna av de andra kostnader som uppstår i samband med de uteblivna resetjänsterna och med hänsyn till den krävda ersättningen. Tänk på att det ofta ingår en reseförsäkring i ditt kreditkort eller din hemförsäkring.

5.2 Efter att avtalet har ingåtts har kunden ingen rätt till ändringar gällande resmål, resetid, avreseort, boende eller transport. Om kunden skulle önska att ändra någonting i bokningen i efterhand gällande resetiden, resmålet, avreseorten, boendet eller transporten så uppstår i vanliga fall samma kostnader för SpaDreams (FIT) som skulle uppstå vid avbokning genom kunden. Därför beräknar SpaDreams (FIT) samma kostnader för en ombokning som skulle uppstått samma tidpunkt vid avbokning. Vid små ändringar som enbart orsakar mindre kostnader som t ex ändring av frukost/halvpension/helpension eller en utvidgad omfång av prestationer, kan SpaDreams (FIT) i enstaka fall avstå från en avbokningsavgift och debiterar endast en fast avgift på 30€. 

5.3 Fram till avresan så har resenären rätt att begära att en tredje part ska agera som substitut för de rättigheter och skyldigheter i avtalet. I detta fall har SpaDreams (FIT) rätt till att debitera en extra kostnad (handläggningsavgift) på 30€. Bevis på mindre kostnader påverkas inte. 

5.4 Enligt tysk civillag § 312 g avsn. 2 Nr. 9 BGB finns ingen rätt till återkallning. Detta gäller ej för vouchers.

6. Uteblivna tjänster

Om du ej kan ta del av din bokade resa på grund av för tidig hemresa eller av andra tvingande skäl eller viktiga orsaker, har du ingen rätt till återbetalning av resans pris (varken hela eller delar av totalsumman).

7. Avbeställning och reklamation genom researrangören

SpaDreams (FIT) kan frånträda reseavtalet innan avresan eller reklamera reseavtalet efter avresa vid följande fall utan utsatt tid: om resenären trots uppmaning från vår sida stör genomförandet av resan på ett allvarligt sätt eller beter sig icke-avtalsenligt kan avtalet makuleras med omedelbar effekt. Makulerar vi avtalet förbehåller sig SpaDreams (FIT) rätten att inbehålla resepriset; SpaDreams (FIT) måste dock tillgodoräkna värdet av de utblivna kostnaderna och de fördelarna som SpaDreams (FIT) får genom en annan förvändning av de prestationer som uteblivit inklusive de kostnader för transport- och boendeföretaget som SpaDreams (FIT) har lagt ut. Om det fastlagda minimiantalet i resebekrivningen inte uppnås, kan SpaDreams (FIT) frånträda avtalet upp till 14 dagar innan avresa. 

I resebekräftelsen informerar vi dig om det konkreta minimiantalet och tidpunkten då avbeställningen senast måste vara resenären till handa. 

Om det vid en tidigare tidpunkt skulle visa sig att minimiantalet inte uppnås måste SpaDreams (FIT) frånträda avtalet med omedelbar effekt. Kan resan pga detta inte genomföras, erhåller kunden betalningarna som har gjorts i samband med resepriset omedelbar tillbaka.

8. Reklamation av avtalet p g a osedvanliga omständigheter

Gällande reklamationen av avtalet hänvisar SpaDreams/Fit Reisen till följande stycke av tysk civillag § 651j: (1) Blir resan i följd av force majeur väsentlig försvårad, utsadd för fara eller försämrad, så får både SpaDreams (FIT) och resenären reklamera avtalet enligt denna lag. (2) Reklameras avtalet enligt avsnitt 1, så gäller föreskrifterna av § 651e avsnitt 3 rad 1 och 2, avsnitt. 4 rad 1. Merkostnaderna för hemresan står båda parter för respektive 50%. För övrigt måste resenären själv stå för merkostnaderna.

9. Researrangörens ansvar

9.1 Prestationer från 3:e partSpaDreams (FIT) ansvarar ej för prestationshinder, person- eller materiell skada i samband med prestationer vilka förmedlas bara som 3:e parts prestationer (t ex utflykter, sportarrangemang, teaterbesök, utställningar, transporttjänster från och till de angivna utgångs- och slutorterna) om dessa prestationer står med i resebeskrivningen och bokningsbekräftelsen och det explicit anges i turbeskrivningen att dessa tjänster är externa tjänster och inte en del av semestern som erbjuds av SpaDreams (FIT).

SpaDreams FIT ansvarar dock för:


a) tjänster som inkluderar transport av kunden från den annonserade startpunkten för resan till den utannonserade destinationen, interimstrafiken under resan och logi under resan.
b) om en skada av kunden orsakas av hänvisnings-, informations- eller organisatons förpliktelser av SpaDreams (FIT).

10. Garanti

10.1 Avhjälpande och förpliktelse till medverkan Om resan inte genomförs enligt avtal så kan du kräva assistans från SpaDreams (FIT). Därtill krävs din medverkan och samarbete - utan vår förpliktelse till prestation. Därför måste du göra allt som kan krävas från dig för att undvika, eller förhindra helt att störningar och skador inträffar. Om något skulle hända är det din förpliktelse att meddela felet omedelbart. Gör du inte detta kan ingen rabattering av resepriset krävas. Detta gäller endast inte om åberopningen inte är framgångsrik eller i annat fall pga annan anledning inte kan krävas. Du är skyldig att göra allt rimligt för att bidra till att lösa missnöje och för att hålla negativa effekter till ett minimum, eller undvika dem helt. Eventualla klagomål måste rapporteras omedelbart.

Du kan nå SpaDreams (FIT) direkt via telefon: +46 (0)8 525 060 58 eller via mejl till info@spadreams.se från måndag till fredag, kl. 09:00 - 17:00.
Ange ditt namn, ort, ditt hotell med bokningsnummer och resenummret som är angett i vouchern. Du har ej rätt till en återbetalning om du medvetet avstått från att lämna ett klagomål. Detta gäller inte om din anmälan är uppenbart meningslös eller orimlig av andra skäl. SpaDreams (FIT) är berättigad till att ordna avhjälpande på så sätt att SpaDreams (FIT) levererar en likvärdig eller högrevärdig ersättningsprestation. SpaDreams (FIT) kan avslå avhjälpen i fall det förhållandevis skulle kräva en orimlig insats.

10.2 Utsatt tid innan avbokning Vill du säga upp resekontraktet pga en brist i resan enligt tysk civillag § 615 c BGB betecknat form enligt § 615 e BGB eller en tydlig anledning för SpaDreams (FIT) pga orimlighet, så kan SpaDreams (FIT) sätta ut en tid för att lösa problemet och åtgärda ditt missnöje. Detta gäller inte om problemet är omöjligt eller avslås från SpaDreams (FIT) eller om en omedelbar uppsägning av avtalet motiveras av ett särskilt intresse för kunden vilket måste bekräftas av SpaDreams (FIT).

10.3 Förlust av bagage eller försenat bagage Vid skadat eller försenat bagage i samband med flygresor rekommenderar vi att meddela detta till det ansvariga flygbolaget omedelbart i form av en skadeanmälan. Flygbolaget vägrar att acceptera en skadeanmälan som icke fylls i. Vid förlust av bagage måste skadeanmälan göras inom 7 dagar, vid försenat bagage senast inom 21 dagar. För övrigt förlust av bagage, skadat bagage eller bagage som transporterats fel ska omedelbart rapporteras till SpaDreams (FIT).

11. Begränsat ansvar

11.1 Begränsat ansvar enligt kontraktetVårt obligatoriska ansvar för icke-fysiska skador är begränsat till tre gånger resepriset: 
1. Under förutsättning att eventuella skador på kunden varken beror avsiktligt eller av grov vårdslöshet av SpaDreams (FIT).
2.Om SpaDreams (FIT) ansvarar för skador på kunden enbart på grund av ett fel av en tjänsteleverantör.

11.2 Skadestånd
För alla skadeståndskrav gentemot SpaDreams (FIT) pga icke tillåten händelse som inte grundar sig på uppsåt eller grov oaktsamhet, är SpaDreams (FIT) ansvarig för skador på egendom upp till det tredubbla resepriset. Om kostnaden för skadeståndet överstiger detta belopp regleras Montrealkonventionen och påverkas inte av detta.

12. Tidsfrist och preskriptionsregler

12.1 Fordran på icke kontraktsenlig leverans av resa måste deklareras mot SpaDreams (FIT) inom en månad efter resans slut enligt kontraktet. Efter utsatt tid kan du enbart kräva fordringar om du inte kunde hålla dig till den utsatta tiden pga tredje parts skyldighet. Detta gäller dock ej för utsatt tid för skadeanmälan av bagage. Försenat bagage eller förlust av bagage i samband med flygresor gäller enligt punkt 10.3. Dessa måste meddelas vid skada av bagaget inom 7 dagar och vid försenat bagage inom 21 dagar efter utlämning. Det är i ditt eget intresse att anmäla detta skriftligt.

12.2 Fordringar enligt paragraf 651 c till f i den tyska civillagen för personskada eller skador för ens liv eller hälsa, baserat på avsiktligt eller vårdslöshet strider mot en lagstadgad agent eller anställd av SpaDreams (FIT) för att utföra en skyldighet, löper ut efter två år. Detta gäller även krav på ersättning för andra skador som grundar sig på ett avsiktligt eller grovt vårdslöst plikt av researrangören eller ett juridiskt ombud eller ombud för SpaDreams (FIT).

12.3 Alla återstående fordringar i enlighet med punkt 651 c till f i den tyska civillagen förfaller efter ett år.

12.4 Preskriptionstiden enligt punkt 12.2 och 12.3 börjar dagen efter det avtalade slutet av resan.

12.5 Om förhandlingarna mellan kunden och SpaDreams (FIT) beträffande dess fordran eller dess omständigheter har inletts så skjuts preskriptionstiden upp tills kunden eller SpaDreams (FIT) vägrar att fortsätta förhandlingarna. Preskriptionstiden skall inledas tidigast tre månader efter avslutad suspension.

13. Kundens förpliktelser

Innan slutförandet av en bokning måste kunden informera SpaDreams (FIT) om hen lider av fysiska inskränkningar och begränsningar (t.ex. rörelsehindrade personer, användning av rullstol), sjukdomar (t ex infektionssjukdomar), eller andra restriktioner som kan påverka behandlingar, boende- eller transportbehov. Vi kan endast ordna alla tjänster du har bokat om du informerar oss i god tid. 

Vänligen ta hänsyn till kulturella attityder och aktuella händelser i det land där semestern äger rum, när du överväger huruvida ditt tillstånd hindrar dig från att genomföra en resa.

Om du inte ger oss den informationen vi behöver innebär detta, att du kanske inte kan utnyttja alla önskade tjänster. SpaDreams (FIT) ansvarar inte för detta.

14. Pass-, visum- och hälsoföreskrifter

14.1 SpaDreams (FIT) kan informera medborgare av ett land som tillhör EU, där resan erbjudas, om bestämmelser som reglerar pass-, visum- och hälsoföreskrifter innan kontraktet har ingåtts såväl som eventuella ändringar innan avresa. 

För medborgare av stater utanför EU kan respektive ambassad ge ut information om eventuella pass-, visum- och hälsoföreskrifter för varje specifikt land. Kunden har då eget ansvar för sig själv och sina eventuella medresenärer att informera sig om detta, vilket även gäller för t ex medborgarskap i två länder eller statslöshet.

14.2 Kunden ansvarar själv för att skaffa och medföra nödvändiga resedokument, eventuellt krävda vaccineringar såväl som för att hålla sig till tull- och devisföreskrifterna. Nackdelar som uppstår i samband med att kunden icke håller sig till dessa föreskrifter (t ex betalning av avbokningskostnader) debiteras kunden. Detta gäller ej om det är SpaDreams (FIT) fel genom att ha gått ut med otillräcklig eller fel information.

14.3 SpaDreams (FIT) ansvarar inte för att ett visum blir utfärdat i rätt tid av respektive diplomatisk organisation

15. Informationsplikt ang flygbolaget ("black list")

Enligt EU-reglering är SpaDreams (FIT) ansvarig att informera flyggäster redan vid bokning om det flygbolaget som resan genomförs med likaså om samtliga andra tjänsters identitet i samband med flygresan. Om det inte är bestämt vid bokningen vilket flygbolag resan kommer att genomföras med, är det SpaDreams (FIT) förpliktelse att meddela dig det flygbolag eller de flygbolagen som du eventuellt kommer att resa med. Så fort som SpaDreams (FIT) vet vilket flygbolag som kommer att genomföra flygningen, kommer du att bli informerad av SpaDreams (FIT). Kommer ett annat flygbolag än det förstnämnda att genomföra flygresan, så kommer SpaDreams (FIT) att informera dig omdelbar om detta. Den så kallade ”Black List“ av flygbolag finns på följande hemsida:  http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm

16. Lagstiftning och behörighet

SpaDreams är en del av den tyska researrangören FIT Reisen och verksamheten sker enligt tysk lagstiftning.

16.1 Endast tysk lag kan tillämpas på det rättsliga avtalsförhållandet mellan kunden och SpaDreams (FIT). Om de rättsliga åtgärderna mot SpaDreams (FIT) tas utanför Tyskland och den tyska lagstiftningen så tillämpas den ej på ansvar av SpaDreams (FIT). Tysk lag ska tillämpas endast när det gäller rättsliga följder, särskilt gällande, omfattning och ersättningsbelopp.

16.2 Kunden kan endast stämma SpaDreams (FIT) vid huvudkontoret (FIT Reisen GmbH).

16.3 För juridiska åtgärder som utförs av SpaDreams (FIT) mot kunden är kundens bostadsort avgörande. För juridiska åtgärder mot kunden eller motparter hos den avtalsslutande part, t ex säljare, juridiska personer enligt offentlig eller privat rätt eller personer vars bostadsort eller tillfälliga hemort är i ett annat land eller vars bostadsort eller tillfälliga hemort skulle vara okänd vid den tidpunkt då klagomålet lämnades in för behörighet kommer de juridiska åtgärderna utföras vid SpaDreams (FIT) huvudkontor.

16.4 De föregående bestämmelserna kommer inte tillämpas i följande fall:

a) Om och i den mån det finns kontraktbindande icke-tvingande bestämmelser i internationella avtal som är tillämpliga på reseavtalet mellan kunden och SpaDreams (FIT), vilket gynnar kunden

b) Om och i den mån det finns kontraktbindande icke-tvingande bestämmelser i det EU-land som kunden tillhör, som är förmånligare för kunden än följande bestämmelser eller motsvarande tyska bestämmelserna.

17. Övriga bestämmelser

a) Ogiltigheten av enskilda bestämmelser betyder inte att hela resekontraktet blir ogiltig.

b) All personrelaterad data som du ger till SpaDreams (FIT) förfogande för din resa är skyddat mot datamissbruk enligt tysk personuppgiftslag.

18. Försäkringar

Observera att de priser som anges på vår hemsida inte inkluderar avbeställningsskydd (RRV) eller extra försäkringskostnader. Om du avbryter bokningen innan avresa kommer det att medföra annullerings kostnader. Att avbryta din semester kan resultera i ytterligare kostnader, såsom hemresa. Därför rekommenderar vi att du tecknar vårt avbeställningsskydd.

19. Informationsplikt

Enligt tysk lagstiftning (§36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG). Fit Reisen/SpaDreams deltar i nuläget ej i tvistlösningsförfaranden framför konsumentskiljenämnder och är ej förpliktad till att göra detta.

20. Dataskydd

Du hittar SpaDreams uppgifter om dataskydd här: www.spadreams.se/dataskydd.

Researrangör

SpaDreams.se

Tillhör företaget FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH 

Ferdinand-Happ-Str. 28,

60314 Frankfurt am Main

Telefon  +46852506058 

Telefax +49 (0) 69 40 58 85-12, -22 

E-post: info@spadreams.se 

www.spadreams.se 

 

Manager:

Dr. Nils Asmussen

Jan Seifried

Claudia Wagner 

 

Handelsregistereintrag:

Frankfurt/Main HRB 14905 

 

Uppdaterad: Maj 2018