SpaDreams resevillkor

Se resevillkoren som PDF

SpaDreams Fit Reisens resevillkor kompletterar de tyska lagbestämmelserna enligt den tyska civillagen §§ 651 a. ff BGB och informationsföreskrifterna enligt tysk civillag §§4 11 BGB-Info V. De reglerar det juridiska förhållandet mellan dig/kunden och Fit Reisen SpaDreams. Genom att boka en resa med SpaDreams (FIT) godkänns våra resevillkorv av dig. Avvikelser i resebeskrivningarna och den särskilda detaljer i katalogen har företrädesrätt. Var god och läs följande text noga.

1. Registrering och bekräftelse

Slutföra reseavtalet - Boka så tidigt som möjligt. Genom din bindande bokning sluter du ett bindande reseavtal med oss. Bokning kan ske muntligen, skriftligen, per telefon, fax eller elektronisk så som visa email eller internet. SpaDreams (FIT) kommer att bekräfta mottagandet av din bokning elektroniskt utan dröjsmål. Detta mottagningsbevis är inte en bekräftelse på godkännande av bokningen. Personen som gör registrering skall vara ansvarig för alla skyldigheter som följer registreringen, däribland de skyldigheter som alla andra personer som förtecknas i registrering, under förutsättning att personen registrering har antagit denna skyldighet genom en uttrycklig, separat deklaration.

Avtalet sluts när vi accepterar din bokning. Mottagningen av bokningen underligger ingen speciell form. Vid slutning av avtal får du vår resebekräftelse. Om det finns avviker i resebekräftelsens innehåll från registreringens innehåll så är bekräftelsen en ny offert vilken är bindande i 10 dagar. Kontraktet sluts med denna offert som bas om du inom dessa 10 dagar antingen bekräftar offerten tillbaka, gör en första delbetalning eller slutbetalning. Övriga kostnader så som för visum och valutaväxlingar, telefonkostnader och likaså för reserveringar per telefon och förfrågningar regleras inte genom detta avtal utan kommer att debiteras separat.

2. Betalningsvillkor

Betalningar före starten av din resa accepteras endast i form av en säker payment certificate och enbart mot utlämning av resegarantin enligt tysk civillag § 651k Abs. 3 BGB. Direkt efter att du slutar reseavtal med oss måste du göra en första delbetalning på 20% av resepriset. Delbetalningen tillgodoräknas resepriset. Kostnaderna för reseförsäkringen måste betalas helt och samtidigt med betalningen av de första 20% av resepriset. Slutbetalningen ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före avresa utan betalningspåminnelse. Betalar du med kreditkort eller via SEPA mandat sker avbokningen från ditt konto vid de ovannämnda tidpunkter. Om avbokningen från ditt angivna bank- eller kreditkortskonto nekas får SpaDreams (FIT) debitera extra kostnaderna (tillbakabokningar) på 10€. Det är upp till dig att bevisa att inga eller betydlig mindre kostnader har uppstått. Av- eller ombokningskostnader måste betalas omedelbar. Om inte delbetalningen eller slutbetalningen sker vid de överenskomna tidpunkter får SpaDreams (FIT) efter betalningspåminnelse med utsatt datum häva avtalet och debitera kunden avbeställningskostnaderna enligt punkt 5.1. SpaDreams (FIT) accepterar även kreditkort: Visa- och Mastercard och debiterar en transaktionsavgift (som icke täcker kostnaderna) på 1% av resepriset. Vid betalning i annan valuta än Euro eller alternativa betalningsmöjligheter som PayPal, American Express, direktöverföringar bland annat kan högre transaktionsavgifter debiteras. I så fall informerar vi dig angående om summan innan betalningen.

3. Reseprogram- och tjänster

3.1 Tjänsternass omfång enligt avtal regleras i SpaDreams (FIT) beskrivning av reseprogrammet- och tjänsterna med hänvisning till uppgifterna i resebekräftelsen. Ytteligare avtal som ändrar omfattningen av de avtalsbaserade tjänster kräver en särskild bekräftelse av SpaDreams (FIT). Reseförmedlare (t ex resebyråer) såväl som andra tjänsteleveratörer så som t ex hotell har ingen behörighet att lova något slags av åtaganden eller övriga skulder.

3.2 Broschyrer om hotellet eller semesterorten som ej utgivs av SpaDreams (FIT) underligger inte våran prestationsplikt och har ingen giltigheit så länge ingen separat överenskommelse har bestämds som reglerar resebeskrivningen eller innehållet av SpaDreams (FIT) presentation.

3.3. Innan flygresans avgång ska du själv ta reda på hur mycket bagage (även i vikt) som är tillåten enligt bokad tarif (flyget). 

4. Ändringar av tjänster och priser

4.1 Ändringar och avvikelser från resetjänsterna gällande innehållet av det överenskomna avtalet som (t ex ändrade flygtider eller programändringar) som blir nödvändiga efter att kontraktet ingåtts och som inte har orsakats genom SpaDreams (FIT) är tillåtna så länge ändringarna och avvikelserna inte är betydliga och helheten har ingen inverkan på den bokade resan. Eventuella garantikrav berörs ej så länge de ändrade tjänsterna ej uppvisar brister.

SpaDreams (FIT) kommer omedelbar att informera dig om avvikelser och ändringar i tjänsterna. Eventuellt kommer SpaDreams (FIT) utan att vara förpliktad till det att erbjuda dig en kostnadsfri ombokning eller avbeställning av resan.

4.2 SpaDreams (FIT) förbehåller sig rätten att ändra de utskrivna och bekräftade transportkostnader eller avgifter för särskilda prestationer som hamn- och flygplatsavgifter eller en ändring pga valutakursen enligt följande: Om transportkostnaderna, speciellt bränslekostnader, höjs den tidpunkten avtalet har ingåtts, så får SpaDreams (FIT) höja resepriset enligt följande:

a) Vid en eventuell prishöjning p g a ändrat sittplatskategori kan SpaDreams (FIT) kräva mellanskillnaden från dig.

b) I övriga fall blir ytterligare transportkostnader som krävs per transportmedel från transportföretaget delade med antal sittplatser av överenskommit transportmedel. Det på detta sätt beräknade enkelpriset per sittplats får SpaDreams (FIT)  debitera dig. Vid en prisökning av hamn- eller flygplatsavgifter kan resepriset öka med respektive prisandel. Vid en valutakursändring efter att ha ingått avtalet kan resepriset öka i det omfånget som resan har blivit dyrare för SpaDreams (FIT). En prisökning är enbart tillåten om det är minst 4 månader mellan den tidpunkten avtalet har ingåtts och den överenskomna resetidpunkten och om omständigheterna som hänförde prisökningen inte existerade vid den tidpunkten och inte kunde förutses. I fall en senare prisändring uppstår måste SpaDreams (FIT) informera dig omedelbart. Prisändringar från 20 dagar innan avresa gäller ej. Vid prisökningar med mer än 5% får du avstå från reseavtalet eller åtminstone kräva att deltaga i en likvärdig resa om SpaDreams (FIT) kan erbjuda en sådan resa utan ett högre pris ur sitt utbud. De före nämnda rättigheterna måste du kräva omedelbar från SpaDreams (FIT) efter informationen om prisökningen.

5. Kundens rätt att avbeställa och omboka

5.1 Du kan alltid avbeställa bokningen före avresa. Avbokning av din resa med oss eller med resebyrån, är slutgiltig och vi rekommenderar att du deklarerar tillbakadragandet skriftligen (t.ex. via e-post). Avstår du från rese- eller hotellavtalet eller reser du inte, får SpaDreams (FIT) kräva en rimlig ersättning för de redan gjorda förberedelserna i samband med resan.

Hur hög avbeställningskostnaderna blir är beroende på den valda prestationen. Vidare information som reglerar avbeställningskostnaderna hittar du i respektive offert. Kolla därför absolut avvikelser i bokningsvillkoren av de olika offerterna. Har vi i bokningsvillkoren inte uppfört avvikande information så är våran rätt till ersättning med hänsyn till de uteblivna utgifter och eventuell annan användning indelad i olika nivåer, dvs med hänsyn till tidpunkten där avbokningen har skett innan resebörjan i procentualt förhållande till resepriset som följande:

• upp till 30 dagar före avresa 25%

• upp till 22 dagar före avresa 35%

• upp till 15 dagar före avresa 50%

• upp till  8 dagar före avresa  65%

• upp till  4 dagar före avresa 75%

• upp till 2 dagar före avresa 85%

• from 1 dag före avresa och vid icke anträdande av resan: 90%

Vi rekommenderar att teckna en avbeställningsförsäkring som tar över avbeställningskostnader inom ramen av försäkringsvillkoren. Det är upp till resenären att bevisa för SpaDreams (FIT)  att det inte eller enbart har uppstått en mindre finansiell skada än den krävda summan. SpaDreams (FIT) förbehåller sig rätten att kräva en konkret ersättning som avviker från de ovannämnda ersättningssummorna. I detta fall måste SpaDreams (FIT) visa de exakta summorna av de andra kostnader som uppstår i samband med de uteblivna resetjänsterna och med hänsyn till den krävda ersättningen. 

5.2. Efter att avtalet har ingåtts har kunden ingen rätt till ändringar gällande resemål, resetid, avreseort, boende eller transport. I fall att kunden efter bokningen skulle önska ändringar som gäller resetiden, resmålet, avreseorten, boendet eller transporten så uppstår i vanliga fall samma kostnader för SpaDreams (FIT) som skulle uppstå vid avbokning genom kunden. Därför beräknar SpaDreams (FIT) samma kostnader för en ombokning som skulle uppstått samma tidpunkt vid avbokning. Vid små ändringar som enbart orsakar mindre kostnader som t ex ändring av förtärning eller en utvidgad omfång i prestationer, kan SpaDreams (FIT) i enstaka fall avstå från en avbokningsavgift och debiterar endast en fast avgift på 30€. 

5.3 Fram till avresan så har resenären rätt att begära att en tredje part för att fullgöra de rättigheter och skyldigheter i avtalet. Som den tredje parten ske av den registrerade deltagare är SpaDreams (FIT) rätt att debitera en extra kostnad (handläggningsavgift) på 30€. Bevis på mindre kostnader påverkas inte. 

5.4. Enligt tysk civillag § 312 g avsn.. 2 Nr. 9 BGB finns ingen rätt till återkallning.

6. Uteblivna tjänster

Kan du ej kan ta del av din bokade resa till följd av för tidig hemresa eller av andra tvingande skäl eller annan viktig orsak, har du ingen rätt till återbetalning av resans pris (varken helt eller partiellt).

7. Avbeställning och reklamation genom researrangören

SpaDreams (FIT) kan frånträda reseavtalet innan avresa eller reklamera reseavtalet efter avresa vid följande fall: utan utsatt tid om resenären trots uppmaning från vår sida stör genomförandet av resan immens eller beter sig icke-avtalsenlig så att avtalet får upphävdas med omedelbar verkan. Upphävdar vi avtalet förbehåller sig SpaDreams (FIT) rätten att inbehålla resepriset; SpaDreams (FIT) måste dock tillgodoräkna värdet av de utblivna kostnaderna såväl som tillgodoräkna de fördelarna som SpaDreams (FIT) får genom en annan förvändning av de prestationer som uteblivit inklusive de kostnader för transport- och boendeföretaget som SpaDreams (FIT)  har lagt ut, i fall det fastlagda minimiantalet i resebekrivningen inte uppnås, kan SpaDreams (FIT) franträda avtalet upp till senast 14 dagar innan avresa. 

I resebekräftelsen informerar vi dig om det konkreta minimiantalet såväl om tidpunkten där avbeställningen senast måste vara resenären till handa. 

I fall det redan tidigare skulle visa sig att minimiantalet inte uppnås måste SpaDreams (FIT) frånträda avtalet med omedelbar verkan. Kan resan pga detta inte genomföras, erhåller kunden betalningarna som har gjorts i samband med resepriset omedelbar tillbaka.

8. Reklamation av avtalet p g a osedvanliga omständigheter

Gällande reklamationen av avtalet hänvisas till följande stycke av tysk civillag § 651j: (1) Blir resan i följd av force majeur väsentlig försvårad, utsadd för fara eller försämrad, så får både SpaDreams (FIT) och resenären reklamera avtalet enligt denna lag. (2) Reklameras avtalet enligt avsnitt 1, så gäller föreskrifterna av § 651e avsnitt 3 rad 1 och 2, avsnitt. 4 rad 1. Merkostnaderna för hemresan står begge parter för respektive 50%. För övrigt måste resenären själv stå för merkostnaderna.

9. Researrangörens ansvar

9.1 Prestationer från 3:e part

SpaDreams (FIT) ansvarar ej för prestationshinder, person- eller materiell skada i samband med prestationer vilka förmedlas bara som 3:e parts prestationer (t ex utflykter, sportarrangemang, teaterbesök, utställningar, transporttjänster från och till de angivna utgångs- och slutorter) om dessa prestationer finns med i resebeskrivningen och bokningsbekräftelsen uttryckligen om det inte anges i turbeskrivningen att dessa tjänster är externa tjänster och inte en del av semestern som erbjuds av SpaDreams (FIT).

SpaDreams FIT ansvarar dock för:

a) För tjänster som inkluderar transport av kunden från annonserade startpunkten för resan till den utannonserade destination, interimstrafiken under resan och logi under resan.

b) om en skada av kunden orsakas av hänvisnings-, informations- eller organisatons förpliktelser av SpaDreams FIT.

10. Garanti

10.1 Avhjälpande och förpliktelse till medverkan 

Om resan inte genomförs enligt avtal så kan du kräva assistans från SpaDreams (FIT). Därtill krävs din medverkan och samarbete - utan våran förplikt till prestation. Därför måste du göra allt som kan krävas från dig för att undvika, eller förhindra helt att störningar och skador inträffar. Om något skulle hända är det din förpliktelse att meddela felet omedelbart. Gör du inte detta kan ingen rabattering av resepriset krävas. Detta gäller endast inte om åberopningen inte är framgångsrik eller i annat fall pga annan anledning inte kan krävas. Du är skyldig att göra allt rimligt för att bidra till att lösa missnöje och för att hålla negativa effekter till ett minimum, eller undvika dem helt. Eventualla klagomål måste rapporteras omedelbart.

Du kan nå SpaDreams FIT direkt via Tel.: +49 (0)69 405885-0 / Fax: +49 (0)69 405885-903, från måndag till fredag från kl. 08:00 till kl. 16:00.

Ange ditt namn, ort, ditt hotell med bokningsnummer och resenummret som är angett i vouchern. Rätten till återbetalning kan inte göras om du medvetet avstå från att lämna ett klagomål. Detta gäller inte om din anmälan är uppenbart meningslös eller är orimligt av andra skäl. SpaDreams (FIT) är berättigad till att ordna avhjälpande på så sätt att SpaDreams (FIT) levererar en likvärdig eller högrevärdig ersättningsprestation. SpaDreams (FIT) kan avslå avhjälpen i fall det förhållandevis skulle kräva en orimlig insats.

10.2 Utsatt tid innan avbokning 

Vill du säga upp resekontraktet pga en brist i resan enligt tysk civillag § 615 c BGB betecknat form enligt § 615 e BGB eller en tydlig anledning för SpaDreams (FIT) pga orimlighet, så kan SpaDreams (FIT) sätta ut en tid för att lösa problmet och åtgärda missnöjet. Detta gäller inte om problemet är omöjligt eller avslås från SpaDreams (FIT) eller om en omedelbar uppsägning av avtalet motiveras av ett särskilt intresse för kunden vilket måste bekräftas av SpaDreams (FIT).

10.3 Förlust av bagage eller försenat bagage 

Vid skadat eller försenat bagage i samband med flygresor rekommenderar vi att meddela detta till ansvarig flygbolag omedelbar i form av en skadeanmälan. Flygbolag vägrar att acceptera en skadeanmälan som icke fylls i. Vid förlust av bagage måste skadeanmälan göras inom 7 dagar, vid försenat bagage senast inom 21 dagar. För övrigt förlust av bagage, skadat bagage eller bagage som transporterats fel ska omedelbart rapporteras till SpaDreams (FIT).

11. Begränsat ansvar

11.1 Begränsat ansvar enligt kontraktet

Vårt obligatoriska ansvar för icke-fysiska skador är begränsad till tre gånger resepriset: 

1. Under förutsättning att eventuella skador på kunden varken beror avsiktligt eller av grov vårdslöshet av SpaDreams (FIT).

2. Såvitt SpaDreams (FIT) ansvarar för skador på kunden enbart på grund av ett fel av en tjänsteleverantör.

11.2 Skadestånd

För alla skadeståndskrav gentemot SpaDreams (FIT)  pga icke tillåten händelse som inte grundar sig på uppsåt eller grov oaktsamhet, är SpaDreams (FIT) ansvarig för skador på egendom upp till 4100€. Om tredubbla kostnaden för semestern överstiger detta belopp är skulden för sakskada begränsas till tredubbla kostnaden för semestern. Skuldens summa gäller per resenär och per semester. Eventuella ytterligare krav som rör bagage enligt Montrealkonventionen påverkas inte av denna begränsning.

12. Tidsfrist och preskriptionsregler

12.1 Fodringar på icke kontraktsenlig leverans av resa måste deklareras mot SpaDreams (FIT) inom en månad efter resans slut enligt kontraktet. Efter utsatt tid kan du enbart kräva fordringar om du inte kunde hålla tiden pga tredje parts skyldighet. Detta gäller dock ej för utsatt tid för skadeanmälan av bagage. Försenad bagage eller förlust av bagage i samband med flygresor gäller enligt punkt 10.3. Dessa måste meddelas vid bagage skada inom 7 dagar och vid försenat bagage inom 21 dagar efter utlämning. Det är i ditt eget intresse att anmäla detta skriftligt.

12.2 Fodringar enligt paragraf 651 c till f i den tyska civillagen för personskada eller skador för ens liv eller hälsa, baserat på avsiktligt eller vårdslöshet strider mot en lagstadgad agent eller anställd av SpaDreams (FIT) för att utföra en skyldighet, löper ut efter två år. Detta gäller även krav på ersättning för andra skador som grundar sig på ett avsiktligt eller grovt vårdslöst plikt av researrangören eller ett juridiskt ombud eller ombud för SpaDreams (FIT).

12.3 Alla återstående fordringar i enlighet med punkt 651 c till f i den tyska civillagen förfaller efter ett år.

12.4 Preskriptionstiden enligt punkt 12.2 och 12.3 börjar dagen efter det avtalade slutet av resan.

12.5 Om förhandlingarna mellan kunden och SpaDreams (FIT) beträffande dess fordran eller dess omständigheter har inletts så skjuts preskriptionstiden upp tills kunden eller SpaDreams (FIT) vägrar att fortsätta förhandlingarna. Preskriptionstiden skall inledas tidigast tre månader efter avslutad suspension.

13. Kundens förpliktelser

Innan slutförandet av en bokning måste kunden informera SpaDreams (FIT) om han eller hon besitter några fysiska begränsningar (t.ex. problem med rörligheten/användning av rullstol), sjukdomar (särskilt smittsamma sjukdomar), eller andra restriktioner som kan påverka behandlingar, boende- eller transportbehov. Vi kan bara se till att du får alla tjänster bokade om du informera oss i god tid. Vänligen ta hänsyn till kulturella attityder och aktuella händelser i det land där semestern äger rum när du överväger huruvida ditt tillstånd hindrar dig från att genomföra en resa.

Om du inte ger oss informationen vi behöver innebär det att du kanske inte kommer kunna utnyttja alla önskade tjänster ansvarar inte SpaDreams (FIT) för det.

14. Pass-, visum- och hälsoföreskrifter

14.1 SpaDreams (FIT) kommer att informera medborgare av ett land som tillhör EU, där resan görs i om bestämmelser som reglerar pass-, visum- och hälsoföreskrifter innan kontraktet har ingåtts såväl som eventuella ändringar innan avresa. 

För medborgare av ander utanför EU kan respektive ambassad ge ut information om eventuella pass-, visum- och hälsoföreskrifter för varje specifikt land. Kunden har då eget ansvar för sig själv och sina eventuella medresenärer att informera sig om detta, vilket även gäller för t ex medborgarskap i två länder eller statslöshet.

14.2 Kunden ansvarar själv för att skaffa sig och medföra növdändiga resedokument, eventuellt krävda vaccineringar såväl som för att hålla sig till tull- och devisföreskrifterna. Nackdelar som uppstår i samband med att kunden icke håller sig till dessa föreskrifter (t ex betalning av avbokningskostnader) debiteras kunden. Detta gäller ej om det är SpaDreams (FIT) fel genom att ha gått ut med otillräcklig eller fel information.

14.3 SpaDreams (FIT) ansvarar inte för att ett visum blir utfärdat i rätt tid av respektive diplomatisk organisation.

15. Informationsplikt ang flygbolaget ("black list")

Enligt EU-reglering är SpaDreams (FIT) ansvarig att informera flyggäster redan vid bokning om det flygbolaget som resan genomförs med likaså om samtliga andra tjänsters identitet i samband med flygresan. Om det inte är bestämd vid bokningen vilket flygbolag resan kommer att genomföras med, är det SpaDreams (FIT) förpliktelse att meddela dig det flygbolag eller de flygbolagen som du eventuellt kommer att resa med. Så fort som SpaDreams (FIT) vet vilket flygbolag som kommer att genomföra flygningen, kommer du att bli informerad av SpaDreams (FIT). Kommer ett annat flygbolag än det förstnämnda att genomföra flygresan, så kommer SpaDreams (FIT) att informera dig omdelbar om detta. Den så kallade ”Black List“ flygbolag finns på följande hemsida:  http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm 

16. Lagstiftning och behörighet

SpaDreams är en del av den tyska researrangören Fit Reisen och verkar under tysk lagstiftning.

16.1 Endast tysk lag kan tillämpas på det rättsliga avtalsförhållandet mellan kunden och SpaDreams (FIT). Om de rättsliga åtgärderna mot SpaDreams (FIT) tas utanför Tyskland och den tyska lagstiftningen så tillämpas den ej på ansvar av SpaDreams (FIT). Tysk lag ska tillämpas endast när det gäller rättsliga följder, särskilt gällande, omfattning och ersättningsbelopp.

16.2 Kunden kan endast stämma SpaDreams (FIT) vid huvudkontoret (Fit Reisen GmbH).

16.3 För juridiska åtgärder som utförs av SpaDreams (FIT) mot kunden är kundens bostadsort avgörande. För juridiska åtgärder mot kunden eller motparter hos den avtalsslutande part, t ex säljare, juridiska personer enligt offentlig eller privat rätt eller personer vars bostadsort eller tillfälliga hemort är i ett annat land eller vars bostadsort eller tillfälliga hemort skulle vara okänd vid den tidpunkt då klagomålet lämnades in för behörighet kommer de juridiska åtgärderna utföras vid SpaDreams (FIT) huvudkontor.

16.4 De föregående bestämmelserna kommer inte tillämpas i följande fall:

a) Om och i den mån det finns kontraktbindande icke-tvingande bestämmelser i internationella avtal som är tillämpliga på reseavtalet mellan kunden och SpaDreams (FIT), vilket gynnar kunden

b) Om och i den mån det finns kontraktbindande icke-tvingande bestämmelser i det EU-land som kunden tillhör, som är förmånligare för kunden än följande bestämmelser eller motsvarande tyska bestämmelserna.

17. Övriga bestämmelser

a) Ogiltigheten av enskilda bestämmelser betyder inte att hela resekontraktet blir ogiltig.

b) All personrelaterad data som du ger till SpaDreams (FIT) förfogande för din resa är skyddat mot datamissbruk enligt tysk personuppgiftslag.

18. Försäkringar

Observera att de priser som anges på vår hemsida inte inkluderar avbeställningsskydd (RRV) eller extra försäkringskostnader. Om du avbryter bokningen innan avresa kommer det att medföra annullerings kostnader. Att avbryta din semester kan resultera i ytterligare kostnader, såsom hemresa. Därför rekommenderar vi att du tecknar vårt avbeställningsskydd.

Researrangör

SpaDreams.se

Tillhör företaget FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH 

Ferdinand-Happ-Str. 28,

60314 Frankfurt am Main

Telefon  +46852506058 

Telefax +49 (0) 69 40 58 85-12, -22 

E-post: info@spadreams.se 

www.spadreams.se 

 

Manager:

Dr. Nils Asmussen

Jan Seifried

Claudia Wagner 

 

Handelsregistereintrag:

Frankfurt/Main HRB 14905 

 

Uppdaterad: Januari 2016