Resevillkor

SpaDreams (även kallat Fit Reisen, Fit Reisen är moderbolaget) allmänna villkor reglerar det rättsliga förhållandet mellan dig och SpaDreams. De kompletterar bestämmelserna i § 651a - y i den tyska civillagen (BGB) och artiklarna 250 och 252 i inledningslagen till den tyska civillagen (EGBGB) och konkretiserar dem. Även om du endast bokar enskilda resetjänster (t.ex. hotellboende, hyrbil) och dessa inte ingår i en paketresa, ger SpaDreams dig frivilligt det skydd som lagen om paketresor ger dig - med undantag för reseprisförsäkringsbeviset. SpaDreams bedrivs under tysk lag för att SpaDreams ägs av det tyska moderbolaget FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH

1. Ingå reseavtalet

1.1 Genom din anmälan (muntligt, per telefon, e-post, hemsida) erbjuder du oss att ingå ett bindande reseavtal. SpaDreams kommer utan dröjsmål att bekräfta mottagandet av bokningen. Denna mottagningsbekräftelse utgör inte en bekräftelse på att bokningsbeställningen har godkänts. Omedelbart efter avtalets ingående får du bokningsbekräftelsen i ett mail, om du inte har rätt till en bokningsbekräftelse i pappersform i enlighet med artikel 250 § 6 mom. 1 mening 2 EGBGB. 1.2 Bokningen görs av dig även för alla deltagare som anges i bokningen, i den mån de har accepterat förpliktelsen genom en uttrycklig och separat förklaring. Om innehållet i vår bekräftelse skiljer sig från innehållet i registreringen, görs ett nytt erbjudande som vi är bundna till under en period av 10 dagar. Avtalet ingås på grundval av detta nya erbjudande om du inom bindningstiden förklarar ditt godkännande till oss genom åtagande, förskottsbetalning eller slutbetalning.

2. Betalning

2.1 När du bokar en paketresa får du samtidigt med bokningsbekräftelsen/fakturan ett bevis på insolvensförsäkringen (säkerhetsintyg) för alla betalningar som du ska göra på den bokade paketresan. Endast om du bokar en enskild tjänst får du inget säkerhetsintyg.2.2 Vid mottagandet av den skriftliga resebekräftelsen ska en deposition på 20 % av resans pris betalas. Restbeloppet ska betalas senast 30 dagar före resans början. Kostnaderna för reseförsäkringen ska betalas i sin helhet tillsammans med depositionen. Resedokumenten skickas till dig när full betalning har mottagits. Vid bokningar med kort varsel förbehåller vi oss rätten att endast erbjuda betalning med kreditkort.2.3 Om du har gett ditt skriftliga samtycke till betalning med autogiro kommer debiteringarna att göras från ditt konto på de datum som anges ovan. Om direktdebitering från det konto för direktdebitering eller kreditkort som du har angett inte är möjlig har SpaDreams rätt att ta ut de resulterande extrakostnaderna (återfaktureringsavgifter) på 10 euro. 2.4 SpaDreams tar inte ut några avgifter för vanliga betalningsmedel (banköverföring, SEPA-autogiro, Mastercard, Visa etc.). Vid betalning i andra valutor än euro eller med icke vanliga betalningsmetoder som American Express och liknande kan transaktionsavgifter tillkomma, vars belopp vi naturligtvis informerar dig om före betalningen. 2.5 Vid bristande iakttagande av betalningsfristerna, även om SpaDreams är redo och i stånd att på vederbörligt sätt tillhandahålla den avtalsenliga tjänsten, har uppfyllt sina lagstadgade informationsskyldigheter och det inte finns någon lagstadgad eller avtalsenlig rätt för kunden att behålla sina rättigheter, har SpaDreams rätt att frånträda reseavtalet efter att ha utfärdat en påminnelse med tidsfrist och att debitera dig med ångerkostnader i enlighet med avsnitt 5.1.

3. Avtalstjänster och priser

3.1 Omfattningen av de avtalsenliga tjänsterna följer av SpaDreams rese- och tjänstebeskrivningar och av den information som hänvisar till dem i resebekräftelsen. Priserna är - om inte annat uttryckligen anges - i euro per person. Tilläggsavtal som ändrar omfattningen av avtalstjänsterna kräver uttrycklig bekräftelse från SpaDreams. Resebyråer och tjänsteleverantörer (t.ex. hotell) har inte rätt att ingå åtaganden eller andra förpliktelser. 3.2 Lokal- och hotellbroschyrer som inte har utfärdats av SpaDreams är inte bindande för SpaDreams och vår skyldighet att utföra, såvida de inte har gjorts till föremål för resebeskrivningen eller innehållet i SpaDreams skyldighet att utföra genom ett uttryckligt avtal med dig. 3.3 Ta reda på före avresan hur många fria bagage och hur mycket bagagevikt som den flygbiljett du har bokat tillåter. Om den bokade bagagekvoten inte räcker till kan du boka ytterligare bagagekvot hos SpaDreams upp till 1 dag före avresa.

4. Ändringar av tjänsterna efter det att avtalet har ingåtts

4.1 Ändringar av det överenskomna innehållet i reseavtalet före resan, t.ex. ändringar av flygtider, ändringar av programplaneringen, som blir nödvändiga efter avtalets ingående och som SpaDreams inte har orsakat i strid med god tro, är tillåtna i den mån ändringarna eller avvikelserna inte är betydande och inte påverkar den bokade resans övergripande karaktär. SpaDreams kommer att informera dig om ändringar eller avvikelser i tjänsterna på ett tydligt, begripligt och framträdande sätt på ett varaktigt datamedium (t.ex. e-post) omedelbart efter att ha fått kännedom om orsaken till ändringen.

4.2 Vid en väsentlig ändring av en väsentlig egenskap hos en resetjänst eller en avvikelse från kundens särskilda krav som blivit en del av reseavtalet har du rätt att inom en rimlig tidsperiod som SpaDreams fastställt samtidigt med meddelandet om ändringen, antingen acceptera ändringen, frånträda paketreseavtalet utan kostnad eller kräva deltagande i en ersättande resa, i den mån SpaDreams har erbjudit dig en sådan resa. Om du inte reagerar på denna anmälan eller inte reagerar inom den fastställda tiden anses den anmälda ändringen vara accepterad.

4.3 Vid gruppresor har SpaDreams rätt att utse en ersättare om den yogalärare/seminarieledare som anges i resebekräftelsen är förhindrad att delta. Detta gäller särskilt vid frånvaro på grund av sjukdom. Eventuella garantianspråk förblir opåverkade i den mån de ändrade tjänsterna är bristfälliga.

5. Kundens återkallelse

5.1 Du kan avbryta resan när som helst innan resan börjar. Det datum då vi eller den bokande resebyrån mottar avbeställningsdeklarationen är avgörande. Den förklarade återkallelsen måste vara skriftlig. Att inte påbörja resan behandlas i allmänhet som en avbeställning. Om du ångrar dig från reseavtalet/hotellkontraktet eller inte påbörjar resan förlorar SpaDreams kravet på resans pris. I stället kan SpaDreams kräva skälig ersättning för de genomförda researrangemangen och för sina kostnader, i den mån SpaDreams inte är ansvarig för avbeställningen eller om det på resmålet eller i dess omedelbara närhet uppstår extraordinära omständigheter som avsevärt försvårar genomförandet av paketresan eller transporten av personer till resmålet. Sådana omständigheter är oundvikliga och extraordinära om de ligger utanför SpaDreams kontroll och deras konsekvenser inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga försiktighetsåtgärder hade vidtagits. Om kunden drar sig tillbaka innan resan börjar (avbokning) har SpaDreams rätt att välja mellan den särskilt beräknade skäliga ersättningen (§ 651h (2) BGB) och följande schablonersättning. Om SpaDreams väljer den schablonmässiga ersättningen gäller följande avbeställningsskala beroende på datum för mottagandet av avbeställningsmeddelandet:

Paketresor med egen resa
- Upp till 30 dagar före avresa 25%
- Upp till 22 dagar före avresa 30%
- Upp till 15 dagar före avresa 45%
- Upp till 8 dagar före avresa 60%
- Upp till 4 dagar före avresa 70%
- Upp till 2 dagar före avresa 85%
- Från dagen före avresa och vid utebliven ankomst: 90%Flygpaketresor/enbart flygresor- Upp till den 50:e dagen före avresa 30%- Upp till den 22:a dagen före avresa 40%- Upp till den 15:e dagen före avresa 55%- Upp till den 8:e dagen före avresa 70%- Upp till den 4:e dagen före avresa 80%- Upp till den 2:a dagen före avresa 90%- Upp till den 4:e dagen före avresa 80%- Upp till den 2:a dagen före avresa 90%- Upp till den 4:e dagen före avresa 80%- Upp till den 2:a dagen före avresa 55%- Upp till den 8:e dagen före avresa 70%. Vi rekommenderar att du tecknar en avbeställningsförsäkring som täcker dessa avbeställningskostnader inom ramen för dina försäkringsvillkor.

5.2 Din lagstadgade rätt att tillhandahålla en ersättande deltagare för paketresor som tar din plats i paketreseavtalet med alla rättigheter och skyldigheter påverkas inte av ovanstående villkor. En sådan anmälan är i alla fall i tid om den kommer in till oss sju dagar före resans början skriftligen (t.ex. e-post). SpaDreams kan motsätta sig tredje partens inträde om den tredje parten inte uppfyller de avtalsenliga resekraven. Om en ersättare utses måste vi debitera dig för de extra kostnader som uppstår. Dessutom kommer vi att ta ut en handläggningsavgift på 30 euro per resenär för den extra kostnaden. Vid en avtalsövergång är den ursprungligen registrerade resekunden och ersättningsdeltagaren solidariskt ansvariga för resans pris och de extra kostnader som uppkommer på grund av att den tredje personen anmält sig.5.3 Om olika avbeställnings- och bokningsvillkor anges för erbjudanden och specialtjänster, har dessa företräde. 5.4 Om SpaDreams är skyldig att återbetala resepriset till följd av en avbokning kommer vi att göra det utan dröjsmål och i alla fall inom 14 dagar efter mottagandet av avbokningsmeddelandet.

6. Ombokning/tilläggskostnader

6.1 Efter det att avtalet har ingåtts har kunden inte rätt att ändra resedatum, destination, avreseort, boende eller transport. Om du vill ändra bokningen kommer SpaDreams att debitera dig samma kostnader som du skulle ha haft för en avbokning i enlighet med punkt 6 vid tidpunkten för ombokning. Vid mindre ändringar som endast orsakar mindre kostnader, t.ex. byte av kosthåll eller utvidgning av tjänsternas omfattning, kan SpaDreams i enskilda fall avstå från avbokningsavgiften och endast ta ut en handläggningsavgift på 30 euro. 6.2 Om det på grund av omständigheter som kunden ansvarar för och utan att SpaDreams har medverkat till detta, uppstår extra kostnader för avtalstjänster under resans förberedelse eller genomförande (t.ex. för anskaffning av visum), kan SpaDreams kräva att kunden ska ersätta dessa kostnader. Detta inkluderar t.ex. extra kostnader på grund av en biljettändring om kundens namnuppgifter saknas eller är felaktiga.

7. Tjänster som inte används

Om du av skäl som beror på dig inte utnyttjar enskilda resetjänster som SpaDreams ville och kunde tillhandahålla i enlighet med avtalet, har du inte rätt till en proportionell återbetalning av resans pris, i den mån dessa skäl inte skulle ha gett dig rätt att avstå från eller säga upp reseavtalet kostnadsfritt i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. SpaDreams kommer dock att försöka få ersättning för de kostnader som tjänsteleverantörerna har sparat i ett sådant fall.

8. Återkallelse och uppsägning av SpaDreams

8.1 SpaDreams kan säga upp reseavtalet utan uppsägning om resenären trots vår varning ihållande stör genomförandet av resan eller om han/hon uppträder avtalsvidrigt i en sådan omfattning att det är motiverat att omedelbart säga upp avtalet. Detta gäller inte i den mån det avtalsbrytande beteendet är orsakssamband med ett brott mot SpaDreams informationsplikt.8.2 Om vi avbryter resan behåller SpaDreams kravet på resans pris; SpaDreams måste dock ta hänsyn till värdet av sparade utgifter samt till de fördelar som SpaDreams vinner genom en alternativ användning av de tjänster som inte används, inklusive de belopp som tjänsteleverantörerna krediterar SpaDreams. 8.3 SpaDreams kan frånträda reseavtalet på grund av att minimiantalet deltagare inte uppnåtts senast 21 dagar före resans början, om SpaDreams har angett minimiantalet deltagare innan avtalet ingicks samt det datum då deklarationen måste vara dig tillhanda senast före den avtalsenliga resans början och har angett minimiantalet deltagare och den senaste ångerfristen i resebekräftelsen. Avbeställning ska förklaras till dig senast det datum som anges i förhandsinformationen och resebekräftelsen. Om resan inte genomförs av denna anledning kommer SpaDreams att återbetala dina betalningar på resans pris utan dröjsmål, men under alla omständigheter inom 14 dagar efter mottagandet av meddelandet om avbeställning.

9 Kundens skyldigheter att samarbeta

9.1 Om resan inte arrangeras enligt kontraktet kan du kräva att detta åtgärdas inom en rimlig tidsrymd. För att detta ska fungera krävs ditt medverkande oavsett vår skyldighet. Du är förpliktad att göra allt du kan för att kunna åtgärda störningen och för att hålla skadorna så små som möjligt eller undvika dem helt. Du bör omedelbart kontakta oss angående brister. Kontakta SpaDreams via: Tel.: +46 10 750 26 20, per mail via info@spadreams.se. Du kan även läsa om kontaktmöjligheter i dina resepapper. Om du inte har meddelat oss om brister och vi på det sättet ej kunnat åtgärda dem kan du inte kräva prissänkning §651 m eller skadestånd enligt §651 n (tysk lagstiftning). 9.2 SpaDreams kan frånsäga att vidta åtgärder om det är omöjligt eller åtgärderna är oproportionerliga. Om åtgärderna kräver en rimlig insats och dem inte vidtas av SpaDreams inom tidsrymden som nämns kan du själv åtgärda bristerna och kräva ersättning för detta. 9.3 Om du vill annullera resekontraktet på grund av brister som påverkar resan på ett väsentligt sätt bör du underrätta SpaDreams om en rimlig tidsfrist i tid. Detta gäller inte om vi inte kan vidta åtgärder eller SpaDreams förnekar åtgärderna eller om kontraktets omedelbara annullering är berättigad på grund av ett särskilt intresse som klart kan urskiljas av SpaDreams. 9.4 Reseledare eller andra representanter på plats eller leverantörerna är ej befogade att ge tillstånd för skadestånd eller ersättning som gäller SpaDreams. Du är bemyndigad att kräva annullering av resekontraktet via SpaDreams. 9.5 Om ditt bagage förloras eller anländer för sent vid flygresor rekommenderar vi att du omedelbart reklamerar detta på plats hos det ansvariga flygbolaget. Flygbolag ger normalt sett ingen ersättning om reklamationen inte har fyllts i. Reklamationen bör ske inom 7 dagar om du förlorar bagage eller senast inom 21 dagar om det kommer för sent efter att du har fått bagaget. Dessutom bör du omedelbart meddela reseledaren, den lokala representanten eller SpaDreams om skadorna eller förseningen av bagaget (se 10.1.). 9.6 Fysiska hinder (t.ex. rörelsehinder/nödvändighet att rullstol används), sjukdom (särskilt infektionssjukdomar), bristande kurförmåga eller andra hinder som påverkar transport, boende eller behandlingar på plats bör du meddela SpaDreams om innan du genomför en bokning. Bedömningen av dina hinder sker enligt destinationens kulturella attityd/förutsättningar. Vi kan endast garantera att din resa sker utan komplikationer eller problem om du informerar oss om dina hinder i tid. 9.7 Du bör informera SpaDreams om du inte har fått de nödvändiga resepapprena inom tidsfristen som nämnts av SpaDreams.

10. Begränsning av ansvar

10.1 Vårt ansvar för skador som ej gäller kroppen och inte skett på otillåtet sätt är begränsat på resans trefaldiga pris. Ansvar enligt internationella avtal berörs ej av detta. 10.2 SpaDreams ansvarar ej för tjänstefel, skador av personer och egendom i samband med tjänster som förmedlats som främmande tjänster (t.ex. utflykter), om dessa tjänster tydligt har kännetecknats i resebeskrivningen och bokningsbekräftelsen på ett sätt så att den resande kan se att de inte är del av researrangörens resa. Paragraferna §§651b, 651c, 651w och 651y (tysk lagstiftning) berörs ej av detta. SpaDreams ansvarar dock om skadorna berodde på att skyldigheten för meddelande, utredning eller organisation har missaktats.

11. Preskriptionstid vid bokning av enskilda resetjänster

Skadeståndsanspråk mot SpaDreams preskriberas vid bokning av enstaka resetjänster enligt den lagstadgade preskriberingstiden enligt §§ 195, 199 BGB. Eventuella krav på ersättning mot kunden på grund av förändringar eller försämring av hyrda föremål (t.ex. hyrbilar, semesterlägenheter) preskriberas efter sex månader vid bokning av enstaka restjänster. Denna period börjar den dag då resan ska avslutas enligt kontraktet.

12. krav på pass, visum och hälsa

12.1 SpaDreams kommer att informera resande som har bokat en paketresa om pass- och visum-krav samt destinationens hälsolagar inklusive ungefära tidsfrister för att få visum innan kontraktet blir giltigt eller eventuella ändringar innan resan börjar. Om inget annat har nämnts utgår vi ifrån att du är medborgare i ditt bosättningsland eller att du meddelar oss om eventuella specialfall (dubbelt medborgarskap t.ex.). 12.2 Du är ansvarig för att skaffa och alltid ha med dig de nödvändiga resepapprena samt att vaccinera dig ifall det krävs. Du är även ansvarig för att agera enligt tull- och valutalagstiftningen. Nackdelar som uppstår på grund av att du missaktar dessa lagar, t.ex. betalning av frånträdeskostnader betalas av dig. Detta gäller inte om SpaDreams har gett dig för lite eller felaktig information om dessa lagar. SpaDreams ansvarar inte för att utfärdandet och tillgång av nödvändiga visum av respektive diplomatisk representation sker i god tid om du / resenären har beordrat SpaDreams med upphandlingen, såvida SpaDreams inte har åsidosatt sina egna skyldigheter.

13. Drift av lufttrafikföretag.

På grund av EUs reglering om underrättelse av flyggäster över verkställande flygbolagets identitet måste SpaDreams informera dig om flygbolagets identitet samt alla flygtransporttjänster som ingår i din bokade resa när du bokar resan. Om flygbolagets identitet inte är definitiv när du bokar så måste SpaDreams meddela dig vilka flygbolag som förmodligen kommer att genomföra flyget. När SpaDreams vet vilket flygbolag som kommer att genomföra flyget kommer SpaDreams att informera dig om detta. SpaDreams informerar dig även om ett annat än det ursprungliga flygbolaget genomför flyget. Listan med flygbolag som är förbjudna i EU (”Black List”) hittar du här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32017R2215.

14. Dataskydd

Alla personrelaterade uppgifter som du ger SpaDreams för att kunna organisera resan skyddas mot missbruk enligt tyska Bundesdatenschutzgesetz. Vår dataskyddspolicy kan du läsa här.

15. Övrigt

15.1 Hela juridiska situationen och kontraktet mellan kunden och SpaDreams sker enligt tysk lagstiftning. Om kunden klagar mot SpaDreams och dess ansvar i utlandet implementeras den tyska lagstiftningen för att beräkna juridiska sviter, särskilt det som gäller typ och omfattning av eventuell ersättning. 15.2 För alla rättsliga tvister mellan kunden och researrangören är Frankfurt behörig domstol. Detta gäller även för hävdande av fordringar genom ett betalningsföreläggande. 15.3 De ovan nämnda bestämmelserna gäller ej om annat gäller på grund av ej förhandlingsbara bestämmelser ur internationella avtal som bör implementeras på resekontraktet mellan kunden och SpaDreams, om något annat gäller som gynnar kunden eller ifall bestämmelser som gäller kontraktet som ej kan förhandlas i medlemsstaten i EU som kunden tillhör är gynnsammare för kunden än de följande bestämningarna eller motsvarande tyska lagar. 15.4 När det gäller lagen om konsumenttvister vill SpaDreams påpeka att vi inte deltar i frivillig tvistlösning. Om lösningen av konsumenttvister blir obligatorisk när dessa resekrav har skrivits ut informerar researrangören kunden på ett lämpligt sätt. För att få information om vad som rör alla resekontrakt som uppstår via elektroniska medier hänvisar SpaDreams till den europeiska online-tvistlösnings-portalen http://ec.europa.eu/consumers/odr. 15.5 Kompletterande gäller de juridiska bestämmelserna för resor som arrangeras av SpaDreams, särskilt §§ 651a ff. (tysk lagstiftning) om tysk lagstiftning kan implementeras på kontraktet. Resebroschyrens detaljer motsvarande pressläggningens status och fel kan uppstå trots högsta möjliga noggrannhet. Ensidiga ändringar av SpaDreams kan alltså ske så länge inget kontrakt är giltigt mellan kunden och SpaDreams. Delvisa eller fullständiga kopior av innehåll, särskilt fotografier eller bildmaterial, kräver SpaDreams tydliga, skriftliga tillstånd. I detta fall kan även främmande rättigheter skadas. 15.6 Om vissa bestämmelser är ogiltiga leder detta inte till att hela kontraktet är ogiltigt. 15.7 Tydliga tryck- och beräkningsfel ger researrangören rätt att bestrida resekontraktet. All information är korrekt från och med november 2022.

Arrangör:

FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, Ferdinand-Happ-Str. 28 / D-60314 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 40 58 85-0 / Fax: +49 (0) 69 40 58 85-903

E-post: info@fitreisen.de / Internet: www.fitreisen.de

Direktörer: Claudia Wagner, Dr. Nils Asmussen, Jan Seifried

Insättning i handelsregistret: Frankfurt/Main HRB 14905

För svensk kontakt:

E-post: info@spadreams.se / Internet: www.spadreams.se

Telefon: 010-750 26 20